5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини…

пълното зглавие на статията е:

5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)

Докладът е съставен и написан от Мартин Л. Пол,

 • Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет;
 • Бакалавър по физика;
 • Член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс;
 • Професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет.

 

адрес: 638 NE 41st Ave., Portland, OR 97232, USA
имейл: martin_pall@wsu.edu 
тел: 503-232-3883
дата: 17 май 2018

бел. прев. – Този доклад адресира представителите на Европейската комисия Арунас Винчунас и Джон Райън, които в отговор на изпратения до тях първоначален апел подписан от вече над 200 международни научни работници, заявиха, че 5G не представлява опасност за европейските граждани и че мораториумът върху въвеждането на 5G е ненужен (писмата на всеки един от двамата европейски функционери до тези над 200 международни учени са в уебвръзките прикачени към имената им).

Това е научен доклад, в който терминологията изобилства, но е добре аргументиран и детайлен.

В този доклад думата ”ефекти” се отнася за биологичните промени настъпващи в организма. Съкращението ”ЕМП” обозначава всички съвременни изкуствени нейонизиращи микровълнови електромагнитни честоти излъчвани от модерните електромагнитни инсталации.

5G danger

Резюме на доклада:

Ние знаем, че има огромно количество литература, демонстрираща с високо ниво на научна сигурност, че излагането на нейонизираща (бел.прев. – незагряваща, но не само) радиация от микровълновите радиочестоти на електромагнитния спектър причинява 8 (осем) различни патофизиологични ефекта върху живите организми.

В настоящия доклад, този факт е онагледен в зоната от минимум 12 до максимум 34 научни изследвания по всеки един от тези биологични ефекти, като всяко такова научно изследване е посочено в Първа глава на доклада. Също така тези данни осигуряват голямо количество доказателства за съществуването на всеки един от горепосочените биологични ефекти.

Тези нейонизиращи електромагнитни полета:

 • атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
 • атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст, основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми, са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
 • създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
 • атакуват ДНК-то на нашите клетки, и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това от своя страна води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
 • причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.
 • намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
 • произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
 • атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки, се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.

Налице е също така и значително количество изследвания показващи, че електромагнитните полета причинят и други биологични смущения, включително и животозастрашаващи сърдечносъдови ефекти (виж Глава 3).

В допълнение към това, има значително количество доказателства навеждащи на мисълта, че изкуствените електромагнитни полета причиняват деменция в много ранен стадий от човешкия живот, включително и Алцхаймер, както и дигитални и други видове деменции (виж Глава 3).

Също така има и доказателства, че излагането на ЕМП в майчината утроба и малко след раждането може да предизвика Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм при новородените (виж Глава 5).

***

Всеки един от тези биологични ефекти върху организма се осъществява чрез основният механизъм на действие на микровълновите / нискочестотните електромагнитни полета, а именно, чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК) (виж Глава 2).

Всеки от тези биологични ефекти се причинява чрез това, което се нарича ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата“. Следователно, ние добре знаем не само че тези биологични ефекти наистина се случват, но и също така познаваме техния механизъм на проявление. Извънредната волтова чувствителност на ВЗКК сензорите спрямо влиянието на електромагнитните полета (ЕМП) ни демонстрира, че сегашните законови препоръки по безопасност позволяват човечеството да бъде изложено на нива от ЕМП влияния, които са около 7,2 милиона пъти по-високи от разумно допустимото. Това ниво на ВЗКК сензорна чувствителност е изчислено чрез методологията на физиката. От това следва, че и физиката и биологията посочват един и същи механизъм на действие на тази нейонизиращата електромагнитна радиация.

***

Тези различни ефекти върху биологичните организми очевидно предизвикват много сериозни притеснения. Тяхното влияние се задълбочава много повече и те се превръщат в заплаха за живота, особено като се вземе предвид, че едновременно някои от тези ефекти се натрупват с времето в организма и че също така след определен период те стават необратими.

Има значително количество доказателства за кумулативния характер и окончателната необратимост на неврологичните / невропсихиатричните ефекти, на репродуктивните ефекти, на мутационните ДНК ефекти, на сърдечносъдовите ефекти и на някои хормонални ефекти (виж Глава 3).

Всеки един случай на причинно-следствена връзка между нейонизиращата електромагнитна радиация и развитието на Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм може да прибави допълнителни притеснения към вече съществуващите (тук кумулативният ефект е най-вероятно ограничен до периода преди самото раждане). След като знаем, че броят на сперматозоидите при мъжете в технологично напреднали страни е намалял с над 50%, е трудно да се избегне заключението, че по-голямата част от населението в тези страни е вече значително засегнато.

Същият извод може да се направи и въз основа на широко разпространения характер на нервно-психичните заболявания в тези развити страни. Гореспоменатите два ефекта ще придобиват все по-лошо и по-лошо изражение, дори и без увеличаването на настоящето ниво на нейонизираща радиация, точно поради кумулативния характер и необратимостта на тези ефекти. Очаквам да видим катастрофално понижение в човешкото възпроизводство до почти до нулева раждаемост, точно така както се е случило при проучванията с мишки направени от Mаграс (Magras) и Ксенос (Xenos) през 1997 г.,  като по моите изчисления това би трябвало да се случи в рамките на следващите около 5 години,  при това без да се увеличават сегашните нива на излагане на нейонизираща електромагнитна радиация. Очевидно е, че 4G и 5G ще влошат положението още повече.

По същия начин, аз очаквам, че влошаването на човешката мозъчна функция, на което сме вече свидетели, ще подпише окончателната присъда на човечеството, ако ние не успеем да действаме бързо и енергично. Възможно е функциите на човешкия мозък в глобален мащаб да станат напълно недееспособни за справянето с подобен род мегакризисна ситуация.

***

Възможно е някой да оспори, че част от този сценарий може и да не се развие според очакванията ми, въпреки че тези очаквания се базират на най-добрите налични доказателства. Човек би могъл да оспори дори всички тези мои очаквания. Въпреки това, когато имаме значителен риск от множество екзистенциални заплахи за всяка една технологично напреднала нация на Земята, евентуалният ни провал да вземем енергични мерки ще означава, че има много голяма вероятност за пълното унищожаване на тези напреднали общества.

Освен това, хаосът, който неизбежно би последвал в един свят, в който все още има ядрени оръжия, може да доведе до изчезването на човешкия род. Лице в лице с подобен вид рискове, единственият разумен ход е да се действа решително за спирането на всякакво допълнително излагане на нов тип радиация и за намаляването на текущите нива на нейонизиращо радиационно излагане. Човек може да използва Интернет и чрез кабелна връзка. Също така, ние можем значително да намалим радиацията от мобилните клетки и мобилните телефони. Ако е нужно, дигиталните безжични електромери и топломери също могат да работят чрез кабелна връзка.

***

Над 60% от този доклад (Глава 5 и Глава 6), се фокусира върху провала на:

 • Научния комитет по извънредните и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR),
 • телекомуникационната индустрия,
 • Американската федерална комисия по телекомуникациите (FCC) и
 • Американската администрация по храните и лекарствата (FDA),

да направят изявления, които да са адекватни на настоящите научни открития. Многократно техните изявления пропускат да споменат много факти, а често и дори всички факти от най-важните научни сведения. Техните изявления са не само пълни с пропуски, но и с лесно доказуеми лъжи и с фалшива логика. Това се е случвало често, когато сме знаели, че тези институции са много по-добре осведомени в конкретния случай. Всичко това се случваше в едно с енергичните усилия на телекомуникационната индустрия да покварява науката, като атакува отделните учени, чиято единствена вина е била, че са достигнали до определени важни констатации, които не се харесват на телекомуникационната индустрия. Тези атаки са били в ход паралелно със сериозните усилия за корумпирането на две от агенциите, които имат важни регулаторни роли.

Също така възникват и възможни опасения за това, че конкретни научни изследвания биват повлиявани от телекомуникационната индустрия.

Всички безжични устройства за комуникация излъчват поляризирани електромагнитни сигнали, които пренасят информацията си чрез пулсации. Комбинацията от пулсациите и процеса на поляризация карат тези електромагнитни вълни да влияят в много по-голяма степен на живите организми.

Има и още 3 други фактора, които също допринасят за появата на биологични ефекти в живите организми. Възможно е няколко повлияни от индустрията изследвания да са използвали точно тези 3 допълнителни фактора наред с много малко на брой отделни животни по време на собствените им изследвания, за да генерират нарочни резултати, чиято евентуална цел е била доказване липсата на биологични ефекти (виж Глава 5)

Към този момент не е ясно дали този род опасения могат де се отнесат само към ограничен брой изследвания или пък към голям брой такива.

***

Досега Европейската комисия не е направила нищо, за да защити европейските граждани от всички тези изключително сериозни здравни рискове, като същото се отнася и за FDA, EPA и Националния онкологичен институт, които от друга страна не са направили нищо, за да защитят американските граждани.

Американската федералната комисия по комуникациите е дори още по-лоша в това отношение заради енергичните си действия, които злонамерено не зачитат нашето здраве.

Предговор:

Настоящият документ беше предоставен в първоначалния си оригинален вид до много от органите на Европейския съюз, във връзка с други документи, които бяха изпратени до същите органи на ЕС от една отделна група европейски учени (бел. прев. – тази група към момента вече включва над 200 европейски и международни учени).

Г-н Райън (бел. прев. – Генерална дирекция “Здравеопазване и безопасност на храните” към ЕК) и д-р Винчунас (бел.прев. – Началник на кабинета на европейските комисари), като представители на Европейска комисия, изпратиха своите отговори до тази група от европейски и международни учени, след като същата група от учени вече беше писмено изразила своята сериозна загриженост пред Европейския съюз относно безопасността на 5G мрежата.

Бях помолен от лидерите на тази група учени да напиша своя собствен отговор на тези две писма от от г-н Райън и д-р Винчунас и това бе поводът за създаването на настоящия доклад.

Г-н Райън заявява в отговора си до групата европейски и международни учени, че: ”Има непротиворечащи си доказателства, предоставени от националните и международните органи  в лицето на Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) и Научният комитет по възникващи и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR), че излагането на електромагнитни полета не представлява здравен риск, ако това излагане остане под границата препоръчана от директивата на Европейския съвет с номер 1999/519/ЕC1.”

В действителност, това твърдение не отговаря нито на позицията на ICNIRP, нито на позицията на SCENIHR – тяхната позиция, както и сходната позиция на американските органи като FCC, FDA и Националния онкологичен институт е, че доказателствата или не съвпадат, или пък си противоречат, поради което, според тях е невъзможно да бъдат направени конкретни заключения относно влиянието на електромагнитните полета върху живите организми.

Някои от тези организации също така са заявявали в миналото, че няма съществуваща методология, чрез която електромагнитните ефекти върху живите организми да могат да бъдат възпроизведени. Това, което е изложено в следващите редове на доклада е, че всъщност има огромно количество доказателства от независимата научна литература, които противоречат на тези два извода за липсата на ясно демонстрирани биологични ефекти и за липсата на методология, по която биологичните ефекти да бъдат възпроизведени.

Изглежда че и Европейската комисия, според писмените отговори на господата Райън и Винчунас, и също така и Американският национален онкологичен институт, според собствената им интернет страница, правят своята преценка за биологичните ефекти на електромагнитните полета на базата на SCENIHR препоръката от 2015 г. Следователно надеждността на документа на SCENIHR от 2015 г. е основен елемент при определяне на съответната надеждност на тези две оценки на Европейската Комисия и на Американския национален онкологичен институт.

Настоящият доклад се различава в 3 конкретни направления от първоначалния доклад, който беше изпратен до представителите на ЕС по електронен път:

 • Първоначалният доклад беше изпратен като имейл с множество прикачени файлове, а в сегашната нова версия на доклада прикачените файлове са предоставени под формата на цитати. Настоящият доклад сам по себе си представлява един целокупен и завършен документ.
 • Добавени са някои допълнителни материали, за да се дискутира позицията на американските власти в лицето на FCC, FDA и Националния онкологичен институт, като тези допълнителни материали са особено подходящи спрямо ситуацията в САЩ.
 • В този нов доклад са също така представени и голямо количество допълнителни доказателства за влиянието на нейонизиращата радиация върху човешкото здраве.

Глава 1: Осем изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на нейонизираща електромагнитна радиация: Ролята на пулсациите и другите фактори, които влияят на биологичните ефекти причинени от ЕМП, стр. 4-17

Глава 2: Как всеки такъв ЕМП биологичен ефект се възпроизвежда директно чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК): Ролята на ВЗКК волтовите сензори за създаването на свръхчувствителност спрямо влиянията на електромагнитното поле, стр. 17-23

Глава 3: Убедителните доказателства за кумулативните и необратими биологични ефекти вследствие на електромагнитните полета (ЕМП), стр. 23-27

Глава 4: Електромагнитните полета, включително и Wi-Fi мрежите, биха могли да бъдат особено вредни за младите хора, стр. 27,28

Глава 5: Значението на SCENIHR препоръките за безопасност от 2015 г. и многото пропуски, недостатъци и фалшификации в този документ, стр. 28-58

Глава 6: Ранната роля на САЩ при разпознаването на нетермичните ЕМП ефекти върху организмите и как тези проучвания бяха спрени от началото на 1986 г.: Провалът на САЩ в изследването на здравните ефекти вследствие влиянията на мобилните кули, мобилните телефони, Wi-Fi мрежите, дигиталните топломери / водомери и на 5G технологията към настоящия момент. Каква е текущата позиция на Американските правителствени агенции, стр. 58-78

Глава 7: Големите рискове произхождащи от 5G: Какво знаем и какво не знаем, стр. 78-82

Глава 1

8 изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на нейонизираща електромагнитна радиация: Ролята на пулсациите и на другите фактори, които влияят на биологичните ефекти причинени от ЕМП. [стр. 4-17]


Както по-ранният писмен отговор на г-н Райън, така и по-късният ответ на д-р Арунас Винчунас не обръщат внимание на обширната научна литература посветена на нетермичните (нейонизиращи) ефекти на електромагнитно поле (ЕМП).

Консенсусът между независимите учени, на базата на информацията натрупана през последните 7 десетилетия, е точно обратната на това, което е заявено от г-н Райън и от д-р Винчунас.

В края на Глава 1 на този доклад ще посоча 8 изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на тези електромагнитни вълни, заедно със списък от обобщаващи научни прегледи, повечето от които са били публикувани в уважавани журнали от базата данни ”PubMed’ и са били експертно проверени и одобрени чрез допълнително експертно мнение.

Всеки от тези научни прегледи съдържа набор от доказателства демонстриращи съществуването на всички тези биологични ефекти.

Какви са биологичните ефекти, които се получават при нетермичното (незатоплящото) излагане на електромагнитните микровълнови честоти на базата на наличната богата научна литература?

Всеки от долупосочените биологични ефекти е документиран в минимум 12 до максимум 34 обобщаващи научни прегледа, които са посочени в края на Глава 1.


 • Клетъчното ДНК е атакувано от ЕМП по 3 различни начина, които съответно причиняват скъсване на единичната нишка в ДНК веригата, скъсване на двойната нишка в ДНК веригата и окисляване на ДНК базите в клетките.

  Всяко едно от тези ДНК изменения играе роля в причиняването на рак и при най-важните мутационни промени в хората и при различните животни.

  Скъсването на двете нишки на ДНК веригата води до скъсване на хромозомните структури, пренареждания, заличавания, дупликации и до CNV мутации. Това също така води и до генна амплификация, която е важен механизъм за причиняването на рак.

  Единичното  скъсване на клетъчната ДНК верига причинява анормални рекомбинативни реакции, водещи до копирането на ред мутацииОкислените ДНК бази причиняват точкови мутации. Когато тези реакции се проявяват в соматичните клетки, всяка една от тях може да изиграе роля в причиняването на рак. Когато пък рекомбинативните реакции се проявят в клетъчните зародишни линии (като за тях е доказано, че се проявяват в сперматозоидите след излагане на ЕМП), тогава те причиняват трите най-важни вида мутации в бъдещите поколенияхромозомни мутации, CNV мутации и точкови мутации. (има общо 21 различни научни прегледа, документиращи тези видове клетъчно увреждане на ДНК).


 • Проявява се широко разнообразие от промени водещи до понижена мъжка плодовитост, понижена женска плодовитост, повишени нива на спонтанен аборт, понижени нива на естроген, прогестерон и тестостерон, понижено либидо (18 научни прегледа).

  Броят на човешките сперматозоиди е спаднал под 50% от това, което се смяташе за нормално в технологично напредналите страни по света [виж 1].
  Равнищата на раждаемост са паднали под необходимото ниво за поддържане броя на населението във всяка технологично развита страна по света с едно единствено изключение.

  Засегнати са всички страни от ЕС плюс САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Сингапур, Австралия и Нова Зеландия. Репродуктивните средни стойности в тези страни са около 73% от нивата  нужни за поддържането броя на населението според данни от 2015 г. или от 2016 г.

  Едно проучване върху възпроизвеждането на мишките [2] показа, че излагането на радио / микровълновите електромагнитни честоти, при дози много под максимума на нашите препоръчителни стандарти за безопасност, в зависимост от дозата, е довело до съществено намаляване на възпроизводството още в първото котило от мишки. По-нататъшното излагане в зависимост от дозата радиация е причинило пълна или почти пълна стерилност, за която се е установило, че е до голяма степен необратима.

  Не мислите ли, че трябва да се обърне внимание на науката, след като имаме една повсеместно присъстваща технология в тези  развити държави, за която знаем, че се отразява на раждаемостта и че тази раждаемост вече е спаднало под нивата за поддържане броя на населението и че вероятно сме изправени пред катастрофален и необратим спад в раждаемостта, а въпреки това има все повече и повече планове да бъдем изложени на още повече ЕМП радиация? –
  Изглежда, че г-н Райън и д-р Винчунас изобщо не са на това мнение. (Моля, обърнете внимание, че в САЩ федералните агенции FCC и FDA също напълно пренебрегват тази екзистенциална заплаха)


 • Наличие на неврологични / невропсихиатрични ефекти (25 научни   прегледа).
  Моята книга на тази тема [3] и два по-ранни научни прегледа цитирани в нея, установиха, че има цели серии от многократно открити ЕМП биологични ефекти, които са станали изключително разпространени оплаквания в нашите технологично напреднали общества, а именно: нарушен сън / безсъние; отпадналост / умора; главоболие; депресия / депресивни симптоми; липса на концентрация / внимание и когнитивна дисфункция; замайване / световъртеж; изменения при функциите на паметта; безпокойство / напрежение / тревожност / стрес / нервна възбуда; раздразнителност.

  Тези констатации не се основават само на епидемиологичните разкрития, а също така и на дълбоките въздействия на електромагнитните полета върху мозъчната структура и функция в рамките на едни стойности, които са в нормите на нашите препоръчителни стандарти по безопасност. Тези констатации също така се базират на механизма на нетермичното (нейонизиращото) действие на ЕМП, който е обсъден по-долу. Когато тези невропсихиатрични ефекти стават все по-чести в технологично напреднали общества по целия свят и ние знаем, че всеки един от тези ефекти е причинени от ЕМП, не трябва ли да обърнем внимание на тази взаимовръзка?


 • Апоптоза / клетъчна смърт (13 научни прегледа).
  Двете най-важни последици от голямото увеличаване на апоптозата са, (програмираната клетъчна смърт) че тя играе роля в предизвикването на невродегенеративните болести и намаляващото човешко възпроизводството, въпреки че има и други причини за тези феномени.


 • Оксидативен стрес / увреждания причинени на свободните радикали (19 научни прегледа).
  Оксидативният стрес играе роля във всички или в почти всички хронични заболявания. Съобщава се, че той има съществена роля за пораждането на репродуктивните биологични изменения и при атаките върху клетъчната ДНК, но също така е възможно да играе причинноследствена роля при неврологичните ефекти и при някои от биологичните ефекти причиняващи рак, като тези ракови ефекти, както този доклад свидетелства, са последица от излагането на ЕМП.


 • Широко разпространени ендокринни (хормонални) ефекти (12 научни прегледа). Нивата на стероидните хормони се понижават вследствие излагането на ЕМП, докато нивата на другите хормони се увеличават като резултат от първоначалното излагане на ЕМП. Невроендокринните хормони и нивата на инсулина често се понижават след продължително излагане на ЕМП, вероятно поради изтощаване на ендокринната система.


 • Повишаване нивата на вътреклетъчния калций ([Ca2 +] i) след излагане на ЕМП (15 научни прегледа).
  Калциевата сигнализация също се увеличава след излагане на ЕМП


 • Причиняване на рак (35 научни прегледа).
  Ракът на мозъка, ракът на слюнчевите жлези, акустичните невроми и два други вида рак зачестяват при употребата на мобилни телефони. Хората, живеещи в близост до мобилни кули страдат по-често от рак.

  Другите видове ЕМП също участват в причиняването на рак. Споменава се например, че хората изложени на късите радиовълни, вълните от радиолюбителските радиа и радарните вълни страдат по-често от ракови заболявания. Може би най-очевидното доказателство е, че дългосрочните потребители на мобилни телефони, които провеждат продължителни разговори, имат най-високата честотата на рак на мозъка, като раковите образувания са предимно от тази страна на главата им, на която държат мобилните си телефони. Разполагам с една научна статия [виж 7], която не се фокусира върху това дали ЕМП причиняват рак, а по-скоро как точно причинява рак. Гореспоменатата научна статия показва, че “ефектите надолу по веригата” отразяващи се върху главната мишена на ЕМП вътре в клетките на нашите тела, могат да причинят рак по 15 различни начина и това включва нарастване на заболяванията от рак, както и тяхното разпространение и развитие.

  Ефектите на развитие на рака включват тъканна инвазия и метастази. Всеки от тези биологични ефекти причиняващи рак се извършва чрез процеси вследствие на ”ефектите надолу по веригата“ като част от главния нетермичен (нейонизиращ) електромагнитен механизъм, както е описано в Глава 2.


 • Терапевтичните ефекти на тези електромагнитни полета.
  Тези електромагнитни полета могат да имат терапевтични ефекти, когато биват насочвани върху специфична област на тялото имаща определена дисфункция и когато се използват при специфичен интензитет. В статията си от 2013 г. [4] цитирах 12 различни научни прегледа показващи как ендогенното стимулиране на растежа на костите се използва с терапевтична цел.

  Има 4000 статии за различни терапевтични ефекти на ЕМП. Странното е, телекомуникационната индустрия не признава тези терапевтични ефекти, предпочитайки по-скоро да поддържа измислицата, че нетермичните биологични ефекти не съществуват.

Има и още една група от научни прегледи – общо 13 на брой по тази тема – като всеки от тях показва, че импулсните (пулсиращите) електромагнитни полета в повечето случаи оказват много по-голямо влияние на биологичните организми, отколкото неимпулсните ЕМП. Това е особено важно, тъй като всички безжични комуникационни устройства комуникират чрез пулсации (импулси), което ги прави потенциално много по-опасни.

От това следва, че ако искате да изследвате ефектите на Wi-Fi, клетъчните телефони, безжичните телефони, мобилните кули, смарт-измервателните уреди  (безжичните дигитални електро- и водомери) или пък на 5G, ще е по-добре да използвате истинската технология или поне най-малкото тези устройства, които пулсират точно както реалната технология в експлоатация.

Има много проучвания, които не правят това, но хората зад тях лъжливо твърдят, че това са истински проучвания за Wi-Fi, за клетъчните телефони или пък за безжичните телефони.

Други фактори, които влияят за появата на нетермични биологични електромагнитни ефекти включват използваната честота, поляризацията на електромагнитните полета и вида биологична клетка, която бива изследвана [4,5,8-11]. Освен това, има такива диапазони на електромагнитния интензитет, при които се предизвикват максимални биологични ефекти, както и такива диапазони при които и по-високите, и по-ниските честоти влияят много по-слабо на живите организми [5,8,9]. 

Тези проучвания за диапазона на интензитета ясно показват, че взаимовръзката между дозата радиация и реакцията на организма е както нелинейна, така и динамично променяща се величина. Поради тази причина е  трудно или дори невъзможно да се предскажат биологичните ефекти, когато липсва конкретна стойност на електромагнитния интензитет, дори когато всички други фактори остават постоянни.

Ролята на всеки един от тези фактори е напълно пренебрегвана от организациите ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA и Националния онкологичен институт, както и от много други индустриални групи.

Когато всяка от тези организации стига до заключението, че “резултатите от изследванията са противоречиви”, те сравняват научните изследвания на базата на повърхностните им сходства, но не и на тези доказани причинно-следствени фактори. Ето защо, това  което се наблюдава е истинска биологична хетерогенност, а не противоречия.

Още от началото на съвременната ни наука през XVI век е известно, че това, как се провеждат изследванията, ще определи какви ще бъдат резултати им. Как е възможно ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA и Националния онкологичен институт да забравят този важен факт?

Основните писмени първоизточници, които показват ролята на пулсациите, честотите, поляризацията, вида биологична клетка и интензитетния диапазон при определянето на биологичните ефекти, изцяло зависят от това дали изследваните ефекти са реално съществуващи. Никое от тези проучвания не би могло да бъде направено без изследваните ефекти да са реално съществуващи. Следователно, твърденията, че няма добре документирани ЕМП биологични ефекти, са глупости, които се оборват не само на осемте изключително добре документирани биологични ефекта, обобщени по-горе, но и от цялата литература, която описва ролята на пулсациите, честотите, поляризацията, вида биологична клетка и интензитетния диапазон.

Все още не съм споменал нищо за това как точно се предизвикват тези нетермични ЕМП ефекти. В случая, голяма част от точно тази информация в Глава 2 е заимствана от една скорошна статия [виж 11].

Виж по-долу научните прегледи, всички от които показват важни, здравни, нетермични биологични ефекти вследствие излагането на електромагнитните микровълнови честотни полета (ЕМП).

***

Списъците с научните прегледи са написани от Мартин Л. Пол, (martin_pall@wsu.edu)

(*) Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет; 
(*) Бакалавър по физика; (*) Член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс; (*) Професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет. 

Списък на ЕМП предизвиканите биологични ефекти и обзорните научни прегледи посочващи тези ефекти в оригиналните писмени първоизточници:

 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholar?q=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 3. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 6. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109- 1117.
 7. Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88.
 8. Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102.
 9. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 10. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 11. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 12. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 13. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 14. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 15. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276.
 17. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 18. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 19. Pall ML. 2018 How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 163-184.
 20. 20. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 21. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. Link (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Goldsmith JR. 1997 Epidemiological evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109- 1117.
 6. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 7. Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010 [Impact of cell phone radiation on male reproduction]. Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030.
 8. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 9. La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
 10. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
 12. Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. 2014 Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int 70:106- 112.
 13. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. 2014 Association between mobile phone use and semen quality: a systematic review and meta-analysis. Andrology 2:491- 501.
 14. K Sri N. 2015 Mobile phone radiation: physiological & pathophysiological considerations. Indian J Physiol Pharmacol 59:125-135.
 15. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276
 17. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 18. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 1. Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11). http://www.dtic.mil/docs/citations/AD0642029 (accessed March 12, 2018)
 2. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholarq=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
 3. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by by Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 4. Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398.
 5. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 6. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 7. Lai H. 1994 Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation. In: Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, Vol. 1, J.C. Lin, Ed., Plenum Press, New York, pp. 27-88.
 8. Grigor’ev IuG. 1996 [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation]. Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 9. Lai, H 1998 Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation. http://www.mapcruzin.com/radiofrequency/henry_lai2.htm.
 10. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 11. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 12. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 13. Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int J Occup Environ Health 16:263-267.
 14. 14. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/A10-018
 15. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 16. Politański P, Bortkiewicz A, Zmyślony M. 2016 [Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements]. Med Pr 67:411-421.
 17. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 18. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 19. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018)
 20. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
 21. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh2016-0011.
 22. Zhang J, Sumich A, Wang GY. 2017 Acute effects of radiofrequency electromagnetic field emitted by mobile phone on brain function. Bioelectromagnetics 38:329-338. doi: 10.1002/bem.22052.
 23. Lai H. 2018. A Summary of Recent Literature (2007–2017) on Neurological Effects of Radio Frequency Radiation. Chapter 8 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 185-220.
 24. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 25. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholarq=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 4. Hardell L, Sage C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62:104-109. doi: 10.1016/j.biopha.2007.12.004.
 5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 6. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/A10-018
 7. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 8. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 9. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 10. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 11. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 12. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 13. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404- 416.
 1. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 2. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 3. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117
 4. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 5. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 6. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 7. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 8. Consales, C., Merla, C., Marino, C., et al. 2012. Electromagnetic fields, oxidative stress, and neurodegeneration. Int. J. Cell Biol. 2012: 683897.
 9. LaVignera et al 2012 La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
 10. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
 12. Pall, M. L. 2015. Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116.
 13. Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kysylenko S. 2015 Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic Biol Med: Early Online 1-16. ISSN: 1536-8378.
 14. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 15. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276.
 16. Dasdag S, Akdag MZ. 2016 The link between radiofrequencies emitted from wireless technologies and oxidative stress. J Chem Neuroanat 75(Pt B):85-93.
 17. Wang H, Zhang X. 2017 Magnetic fields and reactive oxygen species. Int J Mol Sci. 2017 Oct 18;18(10). pii: E2175. doi: 10.3390/ijms18102175.
 18. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404- 416.
 19. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholarq=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 4. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 6. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 7. Pall, M. L. 2015. Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116.
 8. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
 9. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018)
 10. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 11. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 12. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).
 1. Adey WR. 1988 Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res.13:671-677.
 2. Walleczek, J. 1992. Electromagnetic field effects on cells of the immune system: the role of calcium signaling. FASEB J. 6, 3177-3185.
 3. Adey, WR. 1993 Biological effects of electromagnetic fields. J Cell Biochem 51:410- 416.
 4. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 5. Funk RHW, Monsees T, Özkucur N. 2009 Electromagnetic effects—Form cell biology to medicine. Prog Histochem Cytochem 43:177-264.
 6. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 7. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 8. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 9. Pall ML. 2014 Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in therapeutic effects. Electromagn Biol Med. 2014 Apr 8 doi: 10.3109/15368378.2014.906447.
 10. Pall ML. 2015 How to approach the challenge of minimizing non-thermal health effects of microwave radiation from electrical devices. International Journal of Innovative Research in Engineering & Management (IJIREM) ISSN: 2350-0557, Volume-2, Issue – 5, September 2015; 71-76.
 11. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Pall ML. 2016 Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 10: 74-82.
 13. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 14. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. Doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 15. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 1. Osipov YuA, 1965 [Labor hygiene and the effect of radiofrequency electromagnetic fields on workers]. Leningrad Meditsina Publishing House, 220 pp.
 2. Pollack H, Healer J. 1967 Review of Information on Hazards to Personnel from HighFrequency Electromagnetic Radiation. Institute for Defense Analyses; Research and Engineering Support Division. IDA/HQ 67-6211, Series B, May 1967.
 3. Frey AH. 1974 Differential biologic effects of pulsed and continuous electromagnetic fields and mechanisms of effect. Ann N Y Acad Sci 238: 273-279.
 4. Creighton MO, Larsen LE, Stewart-DeHaan PJ, Jacobi JH, Sanwal M, Baskerville JC, Bassen HE, Brown DO, Trevithick JR. 1987 In vitro studies of microwave-induced cataract. II. Comparison of damage observed for continuous wave and pulsed microwaves. Exp Eye Res 45:357-373.
 5. Grigor’ev IuG. 1996 [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation]. Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 6. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves. Microwave Rev 11:13- 29.
 7. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves: current knowledge, further perspective and urgent needs. Electromagn Biol Med 24(3):375-403.
 8. Markov MS. 2007 Pulsed electromagnetic field therapy: History, state of the art and future. The Environmentalist 27:465-475.
 9. Van Boxem K, Huntoon M, Van Zundert J, Patijn J, van Kleef M, Joosten EA. 2014 Pulsed radiofrequency: a review of the basic science as applied to the pathophysiology of radicular pain: a call for clinical translation. Reg Anesth Pain Med. 2014 MarApr;39(2):149-59.
 10. Belyaev, I. 2015. Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. In: Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, Marko S. Markov, ed, CRC Press, New York, pp 49-67
 11. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. 2015 Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies. BioMed. Res. Int. 2015, article ID 607053, 8 pages. doi: 10.1155/2015/607053.
 13. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 1. Dwyer, M. J., Leeper, D. B. 1978 A Current Literature Report on the Carcinogenic Properties of Ionizing and Nonionizing Radiation. DHEW Publication (NIOSH) 78-134, March 1978.
 2. Marino AA, Morris DH. 1985 Chronic electromagnetic stressors in the environment. A risk factor in human cancer. J environ sci health C3:189-219.
 3. Adey WR. 1988 Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res.13:671-677.
 4. Adey WR. 1990 Joint actions of environmental nonionizing electromagnetic fields and chemical pollution in cancer promotion. Environ Health Perspect 86:297-305.
 5. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 6. Goldsmith JR. 1995 Epidemiological evidence of radiofrequency radiation (microwave) effects on health in military, broadcasting and occupational settings. Int J Occup Environ Health 1:47-57.
 7. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 8. Kundi M, Mild K, Hardell L, Mattsson M. 2004 Mobile telephones and cancer – a review of the epidemiological evidence. J Toxicol Env Health, Part B 7:351-384.
 9. Kundi M. 2004 Mobile phone use and cancer. Occup Env Med 61:560-570.
 10. Behari J, Paulraj R. 2007 Biomarkers of induced electromagnetic field and cancer. Indian J Exp Biol 45:77-85.
 11. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson Mild K. 2008 Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumors. Int J Oncol 32:1097-1103.
 12. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. 2009 Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surg Neurol 72:205-214.
 13. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 14. Davanipour Z, Sobel E. 2009 Long-term exposure to magnetic fields and the risks of Alzheimer’s disease and breast cancer: Further biological research. Pathophysiology 16:149-156.
 15. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 16. Carpenter DO. 2010 Electromagnetic fields and cancer: the cost of doing nothing. Rev Environ Health 25:75-80
 17. Giuliani L, Soffriti M (Eds). 2010 NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER, RAMAZZINI INSTITUTE EUR. J. ONCOL. LIBRARY Volume 5, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases “Bernardino Ramazzini” Bologna, Italy 2010, 400 page monograph.
 18. Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., Ahonen, M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int. J. Occup. Environ. Health 16, 263-267.
 19. Yakymenko, I., Sidorik, E., Kyrylenko, S., Chekhun, V. 2011. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Exp. Oncol. 33(2), 62-70.
 20. Biointiative Working Group, David Carpenter and Cindy Sage (eds). 2012 Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for electromagnetic radiation. http://www.bioinitiative.org/participants/why-we-care/
 21. Ledoigt G, Belpomme D. 2013 Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation. Adv Biol Chem 3:177-186.
 22. Hardell L, Carlberg M. 2013 Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health 28:97-106. doi: 10.1515/reveh-2013-0006.
 23. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013 Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma. Pathophysiology 2013;20(2):85-110.
 24. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.gj
 25. Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y. 2013 Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen. Pathophysiology 20:123-129.
 26. Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL. 2015 Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A). Int J Oncol 46(5): 1865-1871.
 27. Mahdavi M, Yekta R, Tackallou SH. 2015 Positive correlation between ELF and RF electromagnetic fields on cancer risk. J Paramed Sci 6(3), ISSN 2008-4978.
 28. Carlberg M, Hardell L. 2017 Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Res Int 2017, Article ID 9218486, https://doi.org/10.1155/2017/9218486
 29. Bortkiewicz A, Gadzicka E, Szymczak W. 2017 Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. Int J Occup Med Environ Health 30:27-43.
 30. Bielsa-Fernández P, Rodríguez-Martín B. 2017 [Association between radiation from mobile phones and tumour risk in adults]. Gac Sanit. 2017 Apr 12. pii: S0213- 9111(17)30083-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.10.014. [Epub ahead of print]
 31. Alegría-Loyola MA, Galnares-Olalde JA, Mercado M. 2017 [Tumors of the central nervous system]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 55:330-334.
 32. Prasad M, Kathuria P, Nair P, Kumar A, Prasad K. 2017 Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurol Sci. 2017 Feb 17. doi: 10.1007/s10072-017- 2850-8. [Epub ahead of print].
 33. Miller A. 2017 References on cell phone radiation and cancer. https://ehtrust.org/references-cell-phone-radio-frequency-radiation-cancer/ (Accessed Sept. 9, 2017)
 34. Hardell L. 2017 World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Int J Oncol 51:405-413.
 35. Pall ML. 2018 How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in: Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC Press, pp 163-184.

 

Увреждане на клетъчната ДНК: Разкъсвания в единичната и в двойната верига на клетъчната ДНК и окисляване на клетъчните ДНК бази, което води до хромозомни и други мутационни промени:

 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. LINK (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 3. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 6. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109- 1117.
 7. Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88.
 8. Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102.
 9. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 10. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 11. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 12. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 13. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 14. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 15. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276.
 17. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 18. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 19. Pall ML. 2018 How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 163-184.
 20. 20. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 21. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

§

Понижена мъжка плодовитост, включително модифициране на тъканта в тестисите, намаляване броя на сперматозоидите и качеството на сперматозоидите; понижена женската плодовитост, включително и изменения в яйчниците, загуба на овоцити (фоликули), понижени нива на естроген, прогестерон и тестостерон (т.е. на нивата на половите хормони), увеличаване броя на спонтанните аборти, понижено либидо:

 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. LINK (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Goldsmith JR. 1997 Epidemiological evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109- 1117.
 6. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 7. Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010 [Impact of cell phone radiation on male reproduction]. Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030.
 8. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 9. La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
 10. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
 12. Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. 2014 Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int 70:106- 112.
 13. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. 2014 Association between mobile phone use and semen quality: a systematic review and meta-analysis. Andrology 2:491- 501.
 14. K Sri N. 2015 Mobile phone radiation: physiological & pathophysiological considerations. Indian J Physiol Pharmacol 59:125-135.
 15. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276
 17. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 18. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

 

§

Неврологични / невропсихиатрични ефекти:

 1. Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11). LINK (accessed March 12, 2018)
 2. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. LINK (Accessed Sept. 9, 2017)
 3. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by by Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 4. Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398.
 5. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 6. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 7. Lai H. 1994 Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation. In: Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, Vol. 1, J.C. Lin, Ed., Plenum Press, New York, pp. 27-88.
 8. Grigor’ev IuG. 1996 [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation]. Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 9. Lai, H 1998 Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation. LINK
 10. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 11. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 12. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 13. Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int J Occup Environ Health 16:263-267.
 14. 14. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/A10-018
 15. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
 16. Politański P, Bortkiewicz A, Zmyślony M. 2016 [Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements]. Med Pr 67:411-421.
 17. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 18. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 19. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. LINK (accessed Feb. 11, 2018)
 20. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
 21. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh2016-0011.
 22. Zhang J, Sumich A, Wang GY. 2017 Acute effects of radiofrequency electromagnetic field emitted by mobile phone on brain function. Bioelectromagnetics 38:329-338. doi: 10.1002/bem.22052.
 23. Lai H. 2018. A Summary of Recent Literature (2007–2017) on Neurological Effects of Radio Frequency Radiation. Chapter 8 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 185-220.
 24. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 25. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

§

Апоптоза / клетъчна смърт
(важен процес за предизвикването на невродегенеративни заболявания и безплодие):

 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. LINK (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 4. Hardell L, Sage C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62:104-109. doi: 10.1016/j.biopha.2007.12.004.
 5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 6. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/A10-018
 7. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 8. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 9. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 10. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 11. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 12. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 13. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404- 416.

§

Оксидативен стрес и увреждания причинени от свободните радикали (важни механизми участващи в почти всички хронични заболявания и преки причини за клетъчното ДНК увреждане):

 1. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 2. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 3. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117
 4. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 5. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 6. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 7. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 8. Consales, C., Merla, C., Marino, C., et al. 2012. Electromagnetic fields, oxidative stress, and neurodegeneration. Int. J. Cell Biol. 2012: 683897.
 9. LaVignera et al 2012 La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
 10. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 11. Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
 12. Pall, M. L. 2015. Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116.
 13. Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kysylenko S. 2015 Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic Biol Med: Early Online 1-16. ISSN: 1536-8378.
 14. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 15. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276.
 16. Dasdag S, Akdag MZ. 2016 The link between radiofrequencies emitted from wireless technologies and oxidative stress. J Chem Neuroanat 75(Pt B):85-93.
 17. Wang H, Zhang X. 2017 Magnetic fields and reactive oxygen species. Int J Mol Sci. 2017 Oct 18;18(10). pii: E2175. doi: 10.3390/ijms18102175.
 18. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404- 416.
 19. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

§

Ендокринни (хормонални) ефекти:

 1. 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. LINK (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
 3. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
 4. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 5. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 6. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 7. Pall, M. L. 2015. Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116.
 8. Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
 9. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. LINK (accessed Feb. 11, 2018)
 10. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 11. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 12. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

§

Повишен вътреклетъчен калций – вътреклетъчният калций се поддържа на много ниски нива (обикновено около 2 X 10-9 М, с изключение на кратките увеличения, използвани за предизвикването на регулаторни реакции, а продължителното повишаване на вътреклетъчните нива на калций води до много патофизиологични – т.е.причиняващи болести – реакции):

 1. Adey WR. 1988 Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res.13:671-677.
 2. Walleczek, J. 1992. Electromagnetic field effects on cells of the immune system: the role of calcium signaling. FASEB J. 6, 3177-3185.
 3. Adey, WR. 1993 Biological effects of electromagnetic fields. J Cell Biochem 51:410- 416.
 4. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 5. Funk RHW, Monsees T, Özkucur N. 2009 Electromagnetic effects—Form cell biology to medicine. Prog Histochem Cytochem 43:177-264.
 6. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 7. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 8. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 9. Pall ML. 2014 Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in therapeutic effects. Electromagn Biol Med. 2014 Apr 8 doi: 10.3109/15368378.2014.906447.
 10. Pall ML. 2015 How to approach the challenge of minimizing non-thermal health effects of microwave radiation from electrical devices. International Journal of Innovative Research in Engineering & Management (IJIREM) ISSN: 2350-0557, Volume-2, Issue – 5, September 2015; 71-76.
 11. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Pall ML. 2016 Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 10: 74-82.
 13. Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
 14. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. Doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 15. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.

§

Импулсните (пулсиращите) електромагнитни полета в повечето случаи засягат живите организми много повече от неимпулсните ЕМП. Това е важно, защото всички безжични комуникационни устройства комуникират чрез пулсации и защото колкото са “по-умни” безжичните устройства, толкова повече те пулсират, защото точно пулсациите са носителите на информацията.

Би трябвало да е очевидно, че не може да се изучава ролята на пулсациите, ако вече нямаше наалични биологични ефекти предизвикани от този род ЕМП. Самите изследвания върху пулсациите ни показват, че има много такива биологични ефекти, които са причинени от самите ЕМП пулсациите:

 1. Osipov YuA, 1965 [Labor hygiene and the effect of radiofrequency electromagnetic fields on workers]. Leningrad Meditsina Publishing House, 220 pp.
 2. Pollack H, Healer J. 1967 Review of Information on Hazards to Personnel from HighFrequency Electromagnetic Radiation. Institute for Defense Analyses; Research and Engineering Support Division. IDA/HQ 67-6211, Series B, May 1967.
 3. Frey AH. 1974 Differential biologic effects of pulsed and continuous electromagnetic fields and mechanisms of effect. Ann N Y Acad Sci 238: 273-279.
 4. Creighton MO, Larsen LE, Stewart-DeHaan PJ, Jacobi JH, Sanwal M, Baskerville JC, Bassen HE, Brown DO, Trevithick JR. 1987 In vitro studies of microwave-induced cataract. II. Comparison of damage observed for continuous wave and pulsed microwaves. Exp Eye Res 45:357-373.
 5. Grigor’ev IuG. 1996 [Role of modulation in biological effects of electromagnetic radiation]. Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
 6. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves. Microwave Rev 11:13- 29.
 7. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves: current knowledge, further perspective and urgent needs. Electromagn Biol Med 24(3):375-403.
 8. Markov MS. 2007 Pulsed electromagnetic field therapy: History, state of the art and future. The Environmentalist 27:465-475.
 9. Van Boxem K, Huntoon M, Van Zundert J, Patijn J, van Kleef M, Joosten EA. 2014 Pulsed radiofrequency: a review of the basic science as applied to the pathophysiology of radicular pain: a call for clinical translation. Reg Anesth Pain Med. 2014 MarApr;39(2):149-59.
 10. Belyaev, I. 2015. Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. In: Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, Marko S. Markov, ed, CRC Press, New York, pp 49-67
 11. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 12. Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. 2015 Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies. BioMed. Res. Int. 2015, article ID 607053, 8 pages. doi: 10.1155/2015/607053.
 13. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug; 110:1-12. doi: 10.1016 / j.bioelechem.2016.02.011.

§

Причиняването на рак вследствие излагането на електромагнитните полета:

 1. Dwyer, M. J., Leeper, D. B. 1978 A Current Literature Report on the Carcinogenic Properties of Ionizing and Nonionizing Radiation. DHEW Publication (NIOSH) 78-134, March 1978.
 2. Marino AA, Morris DH. 1985 Chronic electromagnetic stressors in the environment. A risk factor in human cancer. J environ sci health C3:189-219.
 3. Adey WR. 1988 Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res.13:671-677.
 4. Adey WR. 1990 Joint actions of environmental nonionizing electromagnetic fields and chemical pollution in cancer promotion. Environ Health Perspect 86:297-305.
 5. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272-281.
 6. Goldsmith JR. 1995 Epidemiological evidence of radiofrequency radiation (microwave) effects on health in military, broadcasting and occupational settings. Int J Occup Environ Health 1:47-57.
 7. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 8. Kundi M, Mild K, Hardell L, Mattsson M. 2004 Mobile telephones and cancer – a review of the epidemiological evidence. J Toxicol Env Health, Part B 7:351-384.
 9. Kundi M. 2004 Mobile phone use and cancer. Occup Env Med 61:560-570.
 10. Behari J, Paulraj R. 2007 Biomarkers of induced electromagnetic field and cancer. Indian J Exp Biol 45:77-85.
 11. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson Mild K. 2008 Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumors. Int J Oncol 32:1097-1103.
 12. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. 2009 Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surg Neurol 72:205-214.
 13. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
 14. Davanipour Z, Sobel E. 2009 Long-term exposure to magnetic fields and the risks of Alzheimer’s disease and breast cancer: Further biological research. Pathophysiology 16:149-156.
 15. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 16. Carpenter DO. 2010 Electromagnetic fields and cancer: the cost of doing nothing. Rev Environ Health 25:75-80
 17. Giuliani L, Soffriti M (Eds). 2010 NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER, RAMAZZINI INSTITUTE EUR. J. ONCOL. LIBRARY Volume 5, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases “Bernardino Ramazzini” Bologna, Italy 2010, 400 page monograph.
 18. Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., Ahonen, M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int. J. Occup. Environ. Health 16, 263-267.
 19. Yakymenko, I., Sidorik, E., Kyrylenko, S., Chekhun, V. 2011. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Exp. Oncol. 33(2), 62-70.
 20. Biointiative Working Group, David Carpenter and Cindy Sage (eds). 2012 Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for electromagnetic radiation. LINK
 21. Ledoigt G, Belpomme D. 2013 Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation. Adv Biol Chem 3:177-186.
 22. Hardell L, Carlberg M. 2013 Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health 28:97-106. doi: 10.1515/reveh-2013-0006.
 23. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013 Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma. Pathophysiology 2013;20(2):85-110.
 24. Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172.gj
 25. Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y. 2013 Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen. Pathophysiology 20:123-129.
 26. Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL. 2015 Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A). Int J Oncol 46(5): 1865-1871.
 27. Mahdavi M, Yekta R, Tackallou SH. 2015 Positive correlation between ELF and RF electromagnetic fields on cancer risk. J Paramed Sci 6(3), ISSN 2008-4978.
 28. Carlberg M, Hardell L. 2017 Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Res Int 2017, Article ID 9218486, LINK
 29. Bortkiewicz A, Gadzicka E, Szymczak W. 2017 Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. Int J Occup Med Environ Health 30:27-43.
 30. Bielsa-Fernández P, Rodríguez-Martín B. 2017 [Association between radiation from mobile phones and tumour risk in adults]. Gac Sanit. 2017 Apr 12. pii: S0213- 9111(17)30083-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.10.014. [Epub ahead of print]
 31. Alegría-Loyola MA, Galnares-Olalde JA, Mercado M. 2017 [Tumors of the central nervous system]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 55:330-334.
 32. Prasad M, Kathuria P, Nair P, Kumar A, Prasad K. 2017 Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurol Sci. 2017 Feb 17. doi: 10.1007/s10072-017- 2850-8. [Epub ahead of print].
 33. Miller A. 2017 References on cell phone radiation and cancer. https://ehtrust.org/references-cell-phone-radio-frequency-radiation-cancer/ (Accessed Sept. 9, 2017)
 34. Hardell L. 2017 World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Int J Oncol 51:405-413.
 35. Pall ML. 2018 How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in: Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC Press, pp 163-184.

 

Всеки от тези обобщаващи научни прегледи обикновено цитира от 5 до над 100 цитати от оригиналните писмени първоизточници, като всеки от тези отделни цитати показва, че излагането на нетермичните електромагнитни полета причинява този биологичен ефект, под който научните обзорни прегледи са изброени в горните списъци.

От това следва, че има не само най-малко 11 или повече обзорни научни прегледи, документиращи всеки един от тези биологични ефекти, но че има и огромно количество оригинални писмени източници, които са споменати в тези обобщаващи научни прегледи и които също така документират тези биологични ефекти. От това следва, че правилата на ICNIRP и FCC и Международните препоръки по безопасност, които изцяло се основават единствено и само на биологичните топлинни ефекти, са незадоволителни и в миналото е имало петиции и други изявления на международни групи от учени, които изразяват своята голяма загриженост по този повод.

Оттук следва, че указанията за безопасност на ICNIRP и FCC и Международните препоръки по безопасност са напълно ненаучни и че на тях не може да се разчита за това да се защитят нашата безопасност.

Глава 2

Как всеки такъв ЕМП биологичен ефект се възпроизвежда директно чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК): Ролята на ВЗКК волтовите сензори за създаването на свръхчувствителност спрямо влиянията на електромагнитното поле, стр. 17-23

 

Изследването на Pall, 2013 [4] показа в 24 различни проучвания (сега вече има общо 26 такива проучвания [5]), че биологичните ефекти вследствие на ЕМП радиацията с нисък интензитет, както в случая с микровълновите честоти, така и в случая с по-нискочестотните електромагнитни полета, могат да бъдат предотвратени от ”блокерите на калциевите канали”, като конкретната цел на тези лекарства е да блокират волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК).

При тези проучвания са били използвани 5 различни вида блокери на калциевите канали, като всеки един от блокерите се смята за строго специфичен, структурно различен от другите и всеки от тях се прикрепва към различна част от структурата на ВЗКК.

При научните проучвания, в които са били изследвани множество биологични ефекти породени от влиянието на ЕМП, всички тези изследвани ефекти върху живите организми са били или изцяло стопирани или значително намалени заради действието на блокерите върху калциевите канали. Тези изследвания свидетелстват, че електромагнитното поле (ЕМП) произвежда различни нетермични (нейонозиращи) биологични ефекти чрез активирането на ВЗКК в много човешки и животински клетки и дори и в самите растителни клетки, в които растителни клетки някои подобни калциеви канали също биват активирани [6]. Освен това, многото различни биологични ефекти, които се наблюдават при многократно повторените изследвания изучаващи резултатите от електромагнитното радиационно излагане, включително и биологичните ефекти обсъдени по-горе, могат да бъдат възпроизведени един по един и без никакво изключение единствено и само чрез процеса на ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата” благодарение на увеличеното количество вътреклетъчен калций [Ca2 +] и по схемата описана в следващите редове.

Както се вижда от изследванията върху блокерите на калциевите канали, процесът на ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата” може да бъде стартиран от най-различни видове електромагнитни честоти. Тези видове честоти включват

 • микровълновите електромагнитни честоти,
 • наносекундните електромагнитни импулси,
 • междинните електромагнитни честоти,
 • средночестотните ЕМП,
 • ЕМП с изключително ниска честотност и дори
 • статичните електрически полета и
 • статичните магнитни полета. 

Важно е да обсъдим защо ВЗКК биват толкова лесно активирани от тези електромагнитни полета с нисък интензитет.

Всеки от тези ВЗКК има сензор за електрическо напрежение, който се състои от 4 алфа спирали, всяка от които е наречена ”С4 спирала’‘ и се намира в плазмената мембрана. Всяка от тези С4 спирали носи в себе си 5 положителни електрически заряда, или общо това прави 20 положителни заряди влизащи в състава на ВЗКК сензора за електрическо напрежение [5,8]. Всеки един от тези положителни заряди се намира в липидната двуслойна част на плазмената мембрана. Електричните сили, които въздействат на ВЗКК сензора за електрическо напрежение имат изключително силно влияние поради следните три различни видове причини [5,8]:

 • 20-те положителни заряда правят ВЗКК сензорът за напрежение 20 пъти по-чувствителен, защото електрическите заряди са общо 20 на брой, а не само един.
 • Тъй като тези заряди се намират в липидния двуслоен участък от клетъчната мембрана, диелектричната константа е около 1/120 от диелектричната константа на водните части на клетката, а законът на физиката, наречен закон на Кулон, предрича в този случай, че електрическият интензитет върху ВЗКК сензорите ще бъде приблизително 120 пъти по-висок от интензитета оказван върху електрическия заряд намиращ се във водните части на клетката.
 • Понеже плазмената мембрана има високо електрическо съпротивление в сравнение с водните части на клетката, които от своя страна са високопроводими, електрическият потенциал на плазмената мембрана се изчислява на около 3,000 пъти по-висок. Комбинацията от тези фактори означава, че ако сравним електромагнитните сили действащи върху ВЗКК сензора с тези електромагнитните сили действащи върху другите групови елементи намиращи се във водните части на клетката и имащи общо само по един електрически заряд, то тогава ЕМП силите действащи върху ВЗКК  сензора са приблизително 20 X 120 X 3000 = 7,2 милиона пъти по-високи в сравнение с тези ЕМП сили действащи върху единичните заряди във водна среда[5,8].

В резултат на това, физиката прогнозира, че електромагнитните сили активиращи ВЗКК сензора ще бъдат изключително мощни. Заключението е, че биологията ни показва, че ВЗКК са основната мишена на електромагнитните полета, докато пък физиката ни посочва защо точно ВЗКК представляват тази основна мишена. По този начин и физиката и биологията ни насочват в една и съща посока.

Следователно, ние имаме много силни аргументи, че електромагнитните полета действат директно върху ВЗКК сензора, за да активират след това самите калциеви канали.

Съществуват и няколко други вида доказателства, всяко едно от които дава важни доказателства в подкрепата на този извод:

 • В проучването публикувано от Pilla [12], беше установено, че импулсните (пулсиращите) електромагнитни полета произвеждат в изследваните клетки едно “мигновено” повишаване на синтеза на азотен оксид, който синтез зависи от съотношението калций / калмодулин. Това проучването [12] ни демонстрира, че след излагането на ЕМП, изследваните клетки произвеждат голямо количество вътреклетъчен калций, което от своя страна води до това голямо увеличаване в количествата на синтезиран азотен оксид. След това азотният оксид в газова форма първо напуска самите клетки, а после и водната среда над клетките. При този експеримент, движението и местоположението на азотният оксид е било засечено от използвания азотен оксиден електрод. Целият този процес се е извършвал за по-малко от 5 секунди. Това елиминира почти всички възможни биологични ефекти, които биха възникнали по непряк път, освен ако евентуално допуснем една възможна деполяризация на плазмената мембрана. В заключение, много вероятно е импулсните електромагнитни полета да действат директно върху ВЗКК сензорите за напрежение и евентуално също така и върху волтаж-зависимите натриеви канали (ВЗНК), за да може да се произведе това повишено количество на вътреклетъчен калций.
 • Има и други изследвания, които също посочват сензора за напрежение на калциевите канали като директна мишена на ЕМП. В допълнение към волтаж- зависимите калциеви канали (ВЗКК), съществуват и волтаж-зависими натриеви, калиеви и хлоридни канали, като всеки от тях има свой собствен сензор за напрежение, подобен на този, намиращ се във ВЗКК. Изследването на Lu et al [13] съобщи, че ЕМП активира не само ВЗКК, но и волтаж-зависимите натриеви канали (ВЗНК). Проучването на Tabor et al [14] установи, че Маутнер клетките, които са специализирани неврони със специална роля в задействането на механизма за рязко бягство на рибата, почти моментално се активират от електрическите импулси и че тези електромагнитни импулси действат чрез активирането на ВЗНК и произведат впоследствие големи увеличения в количеството на произведения вътреклетъчен калций. Zhang et al [15] съобщават, че калиевите и хлоридните волтаж-зависими канали също биват активирани в допълнение към ВЗКК, въпреки че тези два волтаж-зависими йонни канали играят относително скромна роля при причиняването на биологични ефекти, в сравнение със самите йонни калциеви канали. Всяко от тези три проучвания [13-15] е използвало специфични блокери за тези допълнителни йонни канали, за да може да определи успешно ролята изпълнявана от тези канали. Изследването Tabor et al [14] в допълнение към това използва и генни проби за определяне ролята на волтаж-зависимите натриевите канали. Lu et al [13] също са използвали техниката Patch clamp за изследването на индивидуалните йонни канали в плазмената мембрана на клетката и така са отчели голям приток на натрий и калций в клетката заради излагането на съответните волтаж-зависимите натриеви и калциеви канали на влиянието на ЕМП. Притокът на натрий, особено в електрически активните клетки, работи за деполяризирането на плазмената мембрана при наличието на нормални физиологични условия, като това води до такова активиране на ВЗКК каналите, че те на свой ред активират също така и натриевите канали.

  За да обобщим, нека кажем, че имаме доказателства, че при животинските и при човешките клетки съществуват 7 отделни вида волтаж-зависими йонни канали, като всеки един от тях се активира от излагането на ЕМП
  :

  • 1. От изследването под номер [4], ние виждаме, че ЕМП радиацията активира 4 вида волтаж-зависими йонни канали, които са били идентифицирани  чрез употребата на различните специфични блокери на калциевите канали и че тези 4 вида канали са L-тип, T-тип, N-тип и P / Q-тип на ВЗКК.
  • 2. В настоящия параграф ние видяхме доказателствата, че излагането на електромагнитните полета също така активира и други три канала в лицето на волтаж-зависимите натриеви канали, калиеви и хлоридни канали.
  • 3. Освен това, растителните изследвания показват, че т. нар. TPC канали, които съдържат подобен сензор за електрическо напрежение, биват активирани в самите растения и това води до такъв приток на калций, който може да се асоциира с биологичните ефекти причинени от влиянието на ЕМП [6].

Можем да обобщим, че има доказателства за съществуването на 8 различни вида йонни канала активирани от излагането на ЕМП. 4 от тях са калциеви канали и в допълнение към тях има и по един натриев, калиев, хлориден и растителен  волтаж-зависим канал, като всички тези 8 канала имат волтаж-зависим сензор, който да регулира тяхното отваряне.

Човек може да комбинира тези научни  наблюдения в едно заедно със значимите открития на физиката и да види, че електромагнитните сили, влияещи на волтовите сензори на тези йонни канали, въздействат по зашеметяващо мощен начин, а именно с около 7.2 милиона пъти по-високо напрежение в сравнение с влиянието им върху груповите структурни елементи във водната клетъчна среда, които имат само един единствен електричен заряд. Ето че сега вече имаме и зашеметяващо мощен аргумент, че волтовият сензор на тези йонни канали е основната мишена на електромагнитните полета.

 • Най-важното изследване на тази тема беше публикувано от Tekieh et al [16]. То демонстрира, че микровълновите честоти на електромагнитния спектър директно активират ВЗКК в изследваните изолирани клетъчни мембрани. Тези научни изследвания са използвали най-различни микровълнови честоти и всяка една от тях е активирала калциевите канали в контролираната среда, в която не е имало никакви други клетъчни елементи освен клетъчната мембрана. Точно това изследване демонстрира, че ЕМП директно активира ВЗКК и че това не се дължи на никакви индиректни биологични регулаторни ефекти в клетката.

Как тогава от тази гледна точка можем изобщо да сравняваме изчислената чувствителност на волтовия сензор на йонните канали спрямо тези електрически сили, които влияят и на клетъчните групи във водна среда с един единствен заряд, когато този волтов сензор е около 7.2 милиона пъти по-чувствителен, а пък след това отново да прилагаме старите изчисления относно нивата на ЕМП, които могат да произведат биологичен ефект в организмите?

Препоръките за безопасност на ICNIRP 2009 [17] позволяват облъчване от нейонизираща радиация в размер от 2 до 10 вата на квадратен метър, в зависимост от конкретната електромагнитна честота. За сравнение, изследването на Тhe Bioinitiative Working Group 2007 [18] предложи предохранителен максимум лимит от 3 до 6 микровата на квадратен метър или с около 1’000’000 (един милион) пъти по-нисък размер на излагане на ЕМП в сравнение с този на ICNIRP 2009 [17], като в това си изследване The Bioinitiative Working Group използва фактор на безопасност от 10. Ако ние вместо това, използваме един по-често употребяван фактор на безопасност от 50 до 100, тогава чувствителността на волтовия сензор на йонните канали, която според изчисленията на физиката е около 7.2 милиона пъти по-висока, ще съвпадне до голяма степен с нивата на безопасност предложени от the Bioinitiative Working Group 2007.

И така, ние можем да заявим, че и физиката и биологията отново достигат до общо заключение, което в този случай се отнася за нивото на чувствителността на волтовия сензор на йонните канали.

Може би се чудите защо изразходвам толкова много време и мастило, за да разглеждам индивидуално всяко едно от тези проучвания? Отговорът е, че го правя, защото глобалната телекомуникационна индустрия, на стойност повече от трилион долара, винаги е пропагандирала през последните 20 години, че не съществува механизъм по който нейонизиращите електромагнитни полета да причиняват биологични ефекти и че тези електромагнитни полета са твърде слаби и че има документирани случаи единствено и само на йонизираща (затопляща) радиация.  Точно заради това, за нас е от абсолютна важност да изтъкнем всички компоненти от механизма за причиняване на биологични ефекти от страна на нейонизиращата радиация и това е нещото, което правим в този доклад.

Как е възможно тези разнообразни биологични ефекти да бъдат причинени от активацията на ВЗКК от страна на електромагнитните полета?

Следва фигура 1

How EMF Act via VGCC Activation to produce various effects

Механизмите за генериране на различни биологични ефекти чрез активирането на ВЗКК канали са описани във Фигура 1.

Разглеждайки горната част на Фигура 1, може да се види, че повишеният вътреклетъчен калций [Ca2 +]i може да увеличи синтеза на азотен оксид (NO), да стимулира разпространението му и така да се получат терапевтични ефекти (Фиг. 1, горе най-вдясно). 

Азотният оксид (NO) обаче може да се свърже и с цитохромите и да инхибира тяхната активност. Свързването на NO с последната оксидаза в митохондриите инхибира енергийния метаболизъм и по този начин намалява аденозин трифосфатa (АТР). Свързването на NO с цитохром Р450 монооксигеназите понижава синтеза на стероидни хормони, включително и на естроген, прогестерон и тестостерон. Намаляването на P450 също така намалява детоксификацията на организма и активността на витамин D. Болшинството от патофизиологичните ефекти се получават по пътеката на пероксинитрита, свободните радикали и оксидативния стрес (виж Фиг.1 – от горе в центъра до най-долу в дясно).

Патофизиологичните ефекти се наблюдават също така и вследствие на прекомерното сигнализиране от страна на калциевата пътека (виж посоката леко вляво от горе в центъра на диаграмата, Фиг. 1). Някои от начините за които се смята, че нейонизиращите електромагнитни полета произвеждат различни добре документирани биологични ефекти, са посочени в долната таблица 1.

Биологични ефекти причинени от ЕМП Механизъм за извършване на процеса
Оксидативен стрес
Причинява се от повишени нива на пероксинитрит и от свободните радикали получени при разпада на пероксинитрита и съпровождащия го CO2. Четирите на брой проучвания за излагането на ЕМП, които са цитирани в [4], показват, че оксидативният стрес след излагането на ЕМП е свързан с голямо повишение на 3- нитротирозина, a 3-нитротирозинът e биомаркер на пероксинитрита, като по този начин потвърждава тази интерпретация. Две други научни проучвания са открили повишени количества на 3-нитротирозина след две излагания на електромагнитни честоти от по 35 GHz [19,20].
Повишено безплодие при мъжете и при жените, повишени нива на спонтанен аборт, понижено либидо
Повишеното мъжко и женско безплодие биват асоциирани и са вероятно причинени от оксидативния стрес в мъжките и женските репродуктивни органи. Спонтанният аборт е често причиняван от хромозомни мутации, така че мутациите в зародишните клетки са вероятният му причинител. Намаленото либидо може да бъде причинено от пониженото ниво на естроген, прогестерон и тестостерон. - Горепосочените конкретни обяснения са все пак може би поднесени по един твърде опростен начин. Още един важен механизъм за появата на понижена плодовитост е, че активирането на ВЗКК и производните му високи нива на вътреклетъчен калции [Ca2 +]i играят ключова роля при предотвратяването на полиспермията. Следователно, ако тази реакция се задейства преди да е настъпило оплождането на яйцеклетката от единичния сперматозоид, това може да попречи на който и да е сперматозоид да навлезе в яйцеклетката и да я оплоди.
Неврологични / нервнопсихиатрични ефекти
От всички клетки в тялото, невроните имат най-високи количества ВЗКК, което се дължи отчасти на ролята на ВЗКК и на [Ca2 +]i в освобождаването на всеки един невротрансмитер вътре в нервната система. Калциева сигнализация регулира синаптичната структура и функция по 5 различни начина, като най-вероятно всеки един от тези 5 начина участва при тези биологични ефекти. Смята се, че оксидативният стрес и апоптозата играят важна роля. Пониженото качество на съня и увеличената умора биват асоциирани с понижаването на нощния мелатонин и повишаването на нощния норепинефрин.
Апоптоза (програмирана клетъчна смърт)
Апоптозата може да се получи от прекомерни количества на Са2 + в митохондриите и чрез разкъсването на двете ДНК нишки в клетката. Изглежда, че тези два горепосочени механизма се активират след излагането на ЕМП радиация. Третият механизъм за предизвикване на апоптоза в лицето на ендоплазмения ретикуларен стрес (виж долния ред в тази таблица), също може да бъде един от причинителите на апоптоза.
Увреждане на клетъчното ДНК
Клетъчното увреждане на ДНК се получава заради свободните радикали на разпадните пероксинитритни продукти, които директно атакуват ДНК [7].
Промени в нестероидните нива на хормоните
Освобождаването в организма на нестероидни хормони се осъществява чрез активирането на ВЗКК и повишаването на [Ca2 +]i. Непосредствените ефекти от излагането на ЕМП водят до увеличаване освобождаването на хормоните и, следователно, до повишени хормонални нива. В резултат на това, хормоналните системи на много хора биват ''изчерпвани'' вследствие на хроничното излагане на ЕМП. Механизмът, по който се изтощават нашите хормонални системи е все още непотвърден, но вероятно включва оксидативен стрес и възпаления.
Понижени нива на стероидни хормони
Стероидните хормони се синтезират благодарение на цитохром P450 ензимите. Активността на тези хормони се инхибира, когато те се свържат с високи нива на азотен оксид (NO) и това води до понижен синтез на хормони.
Претоварване на организма с калций
Причинява се от прекомерната дейност на стимулираните ВЗКК. Вторичното претоварване на организма с калций се получава чрез активирането на оксидаттивния стрес на TRPV1, TRPM2 и вероятно някои други TRP рецептори, които по този начин отварят своите собствени канали за освобождаването на калция.
Производство на протеини на топлинния шок
Съществуват много писмени доказателства, че прекомерните нива на [Ca2 +]i предизвикват много голямо увеличаване в производството на протеините на топлинния шок. Смята се, че процесът се стартира от сложните промени както в калциевото сигнализиране, включващи ендоплазмения ретикулум, митохондриите и цитозола, така и от прекомерните нива на [Ca2 +] i, което води до отклонения в структурата и функцията на полипептидите [21-23]. Трябва да се отбележи, че нормалните количества калций са от съществено значение за правилното оформяне на протеиновата структура в ендоплазмения ретикулум, но прекомерно високите калциеви нива водят до изкривяване на протеиновите структури и функции и по този начин в ретикулума се образува ендоплазмен стрес.

Всеки от гореспоменатите 7 установени биологични ефекта вследствие излагането на ЕМП, може да бъде генериран чрез механизмите илюстрирани във фигура 1 и описани в таблица 1.

8-ят поред биологичен ефект на производството на протеини на топлинния шок също може да се обясни по начина показан в таблица 1. Няколко други подобни биологични ефекти причинени от излагането на ЕМП, като например причиняването на 22 катаракта, пропукването на кръвно-мозъчната бариера и понижаването на нощния мелатонин бяха вече по-рано обяснени [5]. Основният механизъм за възпроизвеждането на терапевтичните ефекти е обсъден в [4,24,25] и също така беше показано, че той започва благодарение на активирането на ВЗКК ефектите надолу по веригата.

15 различни механизми за това как ЕМП причинява рак са описани в препратка [7]; Те са твърде сложни, за да ги опишем в този доклад, така че нека читателят сам прочете научния източник [7].

В заключение може да се види, че въпросът дали има нетермични биологични ефекти причинени от излагането на ЕМП е отвъд всякакво съмнение. Като цяло, доста изследователи вече идентифицираха много на брой установени биологични ефекти от излагането на ЕМП. Също така, ВЗКК бяха посочени като основна мишена на нейонизиращата ЕМП радиация и бе посочено как сензорите за напрежение на тези калциеви йонни канали биват активирани от излагането на ЕМП.

Най-накрая, ние показахме тук как голямото разнообразие от тези биологични ефекти може да бъде възпроизведено чрез активирането на ВЗКК ефектите надолу по веригата.

Сегашните препоръчителни стандарти по безопасност се основават единствено и само на топлинните (йонизиращите) биологични ефекти. Загряването на биологичната тъкан се получава предимно във водна среда, където клетъчните групи от елементи имат само по един електричен заряд, докато за сравнение ЕМП въздействието върху сензора за напрежение на ВЗКК е около 7,2 милиона пъти по-високо. Ето защо, сегашните препоръчителни стандарти по безопасност към момента позволяват да бъдем излагани на нейонизиращи електромагнитни полета, които са приблизително 7,2 милиона пъти по-високи от максимално допустимото. Тази цифра от 7.2 милиона е относително сходна с оценките дадени в докладите на Bioinitiative Group и Building Biologists, които от своя страна са основани на съвсем различен научен подход.

Би следвало да е ясно, че тези нейонизиращи електромагнитни полета:

 • атакуват нашите нервни системи, включително и мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други ефекти. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
 • атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст, основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми, са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
 • създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
 • атакуват ДНК-то на нашите клетки, и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това от своя страна води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
 • причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.
 • намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
 • произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
 • атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки, се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.

Атакувайки всички важни биологични системи в организма ни, нейонизиращите ЕМП всъщност атакуват всичко, което е важно за нас, включително и нашето здраве по много начини, нашите репродуктивни системи, целостта на нашите геноми и способността ни да създаваме здравo потомство.

Има 79 различни научни изследвания, изброени в края на Глава 1, като всяко от тях документира съществуването на един или повече от тези различни нетермични ЕМП биологични ефекти.

Как биват коментирани тези 79 независими изследвания от двете организации ICNIRP и SCENIHR, на които разчитат властите от ЕС и САЩ? Отговорът е, че тези две организации не правят абсолютно никакъв коментар! Нито едно от техните 23 изследвания и коментари не се позовава на тези независими научни изследвания, за да преценят биологичните ефекти причинени от нейонизиращото ЕМП. Цялата тази проблематика е разгледана много по-подробно в Глава 5.

Глава 3

Убедителни доказателства за кумулативните и необратими биологични ефекти вследствие на електромагнитните полета (ЕМП). [стр. 23-27]

Двата въпроса, които трябва да бъдат повдигнати относно въздействието на тези ЕМП честоти с нисък интензитет, които причиняват биологичните ефекти в организмите, са дали тези ефекти са кумулативни (натрупващи се във времето) и дали те са обратими? Лично аз съм запознат с няколко различни вида доказателства и за кумулативните, и за необратимите биологични ефекти.

Три от изследванията върху човешкото излагане на нискочестотно нейонизиращо ЕМП, проведени в Рейнс през 70-те години на миналия век от НАСА [26], демонстрираха, че човешките биологични ефекти значително се увеличават с увеличаване времето на излагане на конкретния тип и интензитет на електромагнитното поле. Въпреки че всяко едно от тези три проучвания открива кумулативни ефекти, те все пак не предоставят данни за евентуалната необратимост на тези неврологични/невропсихиатрични промени в организма. Най-голямото изследване на подобен род излагания на ЕМП на работното място (Hecht [28]) обаче предоставя значителни доказателства и за кумулативния характер, и за необратимостта на тези неврологични/невропсихиатрични ефекти.

Докладът на Hecht [28] разглежда резултатите на 60 различни проучвания върху излагането на ЕМП на работното място. Тези проучвания са били извършени между 60-те и 90-те години на миналия век в Съветския съюз и Източна Германия. Тези 60 изследвания обхващат над 3,500 работници, които са били изложени на електромагнитни микровълнови честота при интензитет по-малък от една хилядна (1/1,000) в сравнение с нашите препоръчителни стандарти за безопасност. Шестдесетте научни изследвания [28] установяват както наличието на ефекти върху човешкото сърце, така и че този род ЕМП са произвели невропсихиатрични ефекти, подобни на тези, открити в много по-скорошното ми изследване [3], чиито симптоми споменах в Глава 1. Нито обаче невропсихиатричните ефекти, нито пък сърдечните ефекти от доклада на Hecht [28] са единствените такива открития. Например, изследванията посочени под номерата [27,29-34] също откриват подобни невропсихиатрични ефекти вследствие излагането на ЕМП с нисък интензитет. От друга страна, сърдечни ефекти, подобни на тези анализирани от Hecht [28], са били открити в изследванията под следните номера [26,29,30,32,34,35].

Hecht [28] докладва, че излагането на тези много ниски електромагнитни интензитети в продължение на около 3 години генерира повишена активност на симпатиковата нервна система, очевидно в отговор на стреса от ЕМП, и това води до класическата последователност на стресовите симптоми описани от Ханс Селий през 1953 г. За този период от около общо 3 години не са били засечени никакви други биологични ефекти. Въпреки това, при по-продължителното излагане на тези електромагнитни честоти започват да се наблюдава неврологични / невропсихиатрични и сърдечни ефекти, както и други първоначални, по-слабо изразени промени в организма. Излагането на ЕМП от 3 до 5 години обикновено предизвиквало ефекти, които до голяма степен след това са били обратими при един живот от 2 до 3 години в среда без наличието на тези ЕМП влияния. Hecht заявява, че ефективната терапия би била възможна, ако биологичните ефекти бъдат открити достатъчно рано. Въпреки това излагането на ЕМП, което продължавало повече от 4, 5 години, причинявало по-тежки биологични ефекти, които били необратими дори след като изследваните лица били премествани в среда, където не са били излагани на ЕМП. Гореспоменатите ефекти, както и други, допълнителни биологични ефекти, продължавали обаче да се влошават при излагане на ЕМП от 10 или повече години. Кумулативният ефект от натрупването на подобен род ЕМП емисии в организма беше отбелязан в две по-ранни изследвания, цитирани от Hecht et al [36,37]. Следователно тези проучвания предоставят много големи количества доказателства както за кумулативния характер на тези невропсихиатрични ефекти, така и за очевидната тяхна необратимост, след като тяхната симптоматика се задълбочи. Hecht също така отбелязва, че влошаването на здравословното състояние все повече усилва бъдещите биологичните ефекти вследствие на ЕМП излагането. Тази закономерност на увеличаване на осезаемата чувствителност спрямо ЕМП, която е бил предизвикана от предишното излагане на ЕМП и е подобна на описанията в западната литература за електромагнитна свръхчувствителност (EHS), е нещо, признато от самия Hecht [28]. Електромагнитната свръхчувствителност (EHS) е нещо, което ще се обсъди накратко в следващите параграфи.

Съществуват големи сходства между констатациите на Hecht [28] за ефектите на електромагнитните микровълнови честоти в човешкия организъм от една страна и от друга страна въздействията на тези ЕМП върху клетъчната и органната хистология при гризачите, по начина по който тази хистология се разглежда в проучването на Tolgskaya и Gordon [38] и също така бива дискутирана и при Pall [3]. При изследваните гризачи, първоначалното излагане на нетермична (нейонизираща) радиация за периоди от 1 до 2 месеца е предизвиквало малки промени в структурата на мозъка и на невроните им. След като излагането на ЕМП бивало прекратявано, повечето от настъпилите структурни изменения при гризачите изчезвали, което значи че тези промени до голяма степен изчезвали след връщането на животните в една среда без наличието на ЕМП. Въпреки това, излаганията на ЕМП траещи повече от 1,2 месеца предизвиквали много по-тежки въздействия върху мозъчната и невронната структура на гризачите и биологичните ефекти са били необратими [38, 3]. По-новите западни и международни изследвания, цитирани в [3], предоставят много повече доказателства за същите тези въздействията върху мозъка, чиито биологични ефекти са подобни на тези цитирани не само в съветските изследвания, но и в мозъчните изследвания проведени и в други държави по света. Този факт е също така отделно потвърден и от Tolgskaya и Gordon [38]. В допълнение, Tolgskaya и Gordon [38,3] съобщават, че при хистологичните изследвания нервната система е идентифицирана като най-чувствителният орган в организма, като на второ място по чувствителност спрямо биологичните ефекти следват сърцето и тестисите, въпреки че много други органи също са били засегнати. По този начин, докладът на Tolgskaya и Gordon [38,3] осигурява много важна подкрепа за констатираните неврологични / невропсихиатрични ефекти, за репродуктивните ефекти разгледани в глава 1 и за сърдечните ефекти обсъдени в съседните горни и долни параграфи. Сравнявайки тези отделни човешки и животински изследвания, можем да отбележим удивителните прилики между тях, като основната разлика е, че проявлението на биологичните ефекти при гризачите е много по-бързо в сравнение с това при хората. Предвид много по-високите скорости на метаболизма при гризачите и техния много по-кратък живот, тези времеви разлики при проявата на симптоматиката от излагането на ЕМП не са изненадващи. Що се отнася до въпросите за кумулативното естество и необратимостта на биологичните ефекти, изследванията и върху гризачите и върху хората предоставят силна подкрепа за тази кумулативна природа и необратимост както при неврологичните, така и при невропсихиатричните ефекти, като едновременно с това се наблюдава и подобен модел на кумулативни ефекти при сърдечните изменения.


Какви по-точно са накратко обсъдените по-горе сърдечни ефекти вследствие излагането на нейонизиращите (незагряващи) електромагнитни микровълнови честоти? Тези ефекти включват тахикардия (учестено сърцебиене), в случаите когато някои хора с ясно изразена електромагнитна свръхчувствителност показват симптоми на мигновена тахикардия веднага след като са били облъчени с ЕМП без да знаят за това, като този ефект на мигновена тахикардия като цяло е изчезвал веднага след прекратяването на излагането на ЕМП
[28,35,36].
Следователно, тахикардията може да бъде почти мигновена реакция спрямо ЕМП честотите, а понякога биологичния ефект на тахикардията идва в комбинация и с аритмия. Продължителното излагане на ЕМП предизвиква както аритмии, така и брадикардия (забавен сърдечен ритъм)
[виж изследвания 26-30,32].
Подобни сърдечни ефекти вследствие излагането на ЕМП са били наблюдавани и при изследванията върху животни, като най-ранните от тези проучвания са от края на 60-те години на миналия век.

Някои от ранните проучвания за дълготрайните ЕМП сърдечни ефекти са изброени в Таблица 2 по-долу. Те показват, че хроничното излагане на ЕМП предизвиква брадикардия и понякога също така и аритмия. Ранните съветски проучвания (означени в таблицата като СССР) съобщават за открития, които са сходни с тези направени в Западния свят (виж Таблица 2).

Проучване Докладвани странични ефекти
Шван 1977
Кардиологични промени
Дуайър 1978
Брадикардия и хипотония
Садичикова (СССР)
Брадикардия, хипотония и хипертония, сърдечна болка, систоличен (сърдечен) шум
Каляда (СССР)
Сърдечно-съдови промени
Садичикова (СССР)
Промени в сърдечно-съдовата система
Пресман 1970
Повишен QRS-интервал при електрокардиограмата (брадикардия) и аритмия
Домански (СССР)
Брадикардия, хипотония и промени в ЕКГ-то показващи едновременно и брадикардия и аритмия)
Лернер (1980)
Брадикардия
Стачли (1978)
Брадикардия (измерена по 2 различни метода), хипертония и хипотония, сърдечна болка и систоличен шум

Аритмиите, особено когато са придружени от брадикардия, често биват смятани за причинители на внезапната сърдечна смърт.

В момента имаме епидемия от млади,  видимо здрави спортисти, умиращи по време на спортни състезания заради очевидна внезапна сърдечна смърт, която следователно може да бъде причинена от излагане на ЕМП [39]. Животът на такива пострадали хора е бил спасяван преди да се стигне до фатален край [39] и впоследствие е било установявано, че те са страдали от брадикардия и аритмии. 

Другият вид сърдечен ефект се наблюдава, когато хората страдащи от електромагнитна свръхчувствителност, бидейки изложени на Wi-Fi, мобилни телефони, клетъчни мобилни кули или на умните цифрови топло- и електромери, започват да страдат от сърцебиене. Всеки от тези четири типа сърдечни ефекти в лицето на тахикардията, аритмиите, брадикардията и сърцебиенето се характеризира с отклонения в електрическия контрол на сърдечния ритъм. Каква е причината за тези биологични ефекти?

Сърцето се контролира от пейсмейкър клетките в т.нар. синоатриален възел (синусов възел) на сърцето. Знае се, че тези пейсмейкър клетки имат много висока количествена плътност на ВЗКК от Т-тип, което може да направи тези клетки особено чувствителни към директните ефекти на ЕМП (припомнете си, че ЕМП действат чрез активирането на ВЗКК). И двата видове ВЗКК канали от тип ”Т” и от тип ”Л” играят основна роля в контролирането на сърдечния пулс.

От това следва, че електромагнитните полета, действащи директно върху пейсмейкър клетките на сърцето, могат да предизвикват симптоми на тахикардия. Освен това, мутациите във ВЗКК гените, които пораждат повишената активност на  ВЗКК, може да доведат както до тахикардия, така и до аритмия при малките бебета носещи тези мутирали гени. Такива малки деца умират от внезапна сърдечна смърт в съвсем ранна възраст. – Кои тогава са причинителите на брадикардията? 

Брадикардията се получава, когато ЕМП постоянно влияе на синоатриалния възел, така че дисфункцията свързана със сърдечната недостатъчност, която е много сложна по природа, дa произвежда на свой ред дисфункция на сърдечните пейсмейкър клетки, което пък води до брадикардия [40].

От това следва, че най-вероятно брадикардията и хроничните аритмии, причинени от излагането на ЕМП, се предизвикват от промени напомнящи на сърдечна недостатъчност и които оказват особено влияние върху синоатриалния възел на сърцето, включително и върху мутацията на тъканите, която се открива в случаите на сърдечна недостатъчност.

Този модел е потвърден от констатации на Liu et al [41], които откриват, че електромагнитните импулсни микровълнови честоти произвеждат модифицирана тъкан в областта на синоатриалния възел на сърцето и че тези промени са подобни на тези, които са установени в случаите на сърдечна недостатъчност [40]. Сърдечната недостатъчност се развива постепенно във времето (кумулативен ефект) и, въз основа най-малко на сегашното медицинско познание, е необратим процес, включващ не само изменения в тъканите, но и голям брой други биохимични и физиологични промени [41]. По тази причина изглежда, че най-вероятно сърдечните ефекти от излагането на ЕМП са както кумулативни, така и необратими.

От споменатото в началото на Глава 1, ще си спомните, че има 18 доклада документирали факта, че ЕМП причинява занижена плодовитост. Плодовитостта се намалява чрез различни механизми на действие и тези механизми включват промени в тъканите на тестисите, понижен брой сперматозоиди и понижено качество на сперматозоидите, понижени женска плодовитост, включително изменения на яйчниците и апоптоза на овоцитите, понижен естроген, прогестерон и тестостерон (това са нивата на половите хормони), повишена честота на спонтанен аборт, и понижено либидо. При технологично напредналите нации спадът на броя на сперматозоидите е достигнал до под 50% от нормалните нива [1]. С изключението на една единствена държава, плодовитостта във всички останали технологично напреднали държави е достигнала нива, които водят до постепенното изчезване на местното население. Според клиничните наблюдения, макар понякога да са възможни корекции даващи възможност на известно възпроизводството с помощта на технологиите, като цяло, веднъж настъпило, безплодието изглежда веднъж завинаги необратимо. Изследванията на Magras и Ksenos върху мишките, които също бяха обсъдени в Глава 1, показват, че излагането на радиочестотна радиация на нива доста по-ниски от границите заложени в нашите препоръчителни стандарти по безопасност, причиняват моментални спадове в репродукцията на мишките още в първото котило. По-продължителното излагане на мишките на същите тези електромагнитни нива е предизвикало репродуктивна катастрофа свеждаща възпроизвеждането на мишките до нула – това е една катастрофа, която като цяло проявява признаците на необратимост.

Ние не знам, дали биологичните ефекти при хората ще са много сходни на тези при мишките. Ние знаем обаче, че ЕМП е причината за разнообразните биологични ефекти върху човешката репродукция, които бяха изброени в предходния параграф. Моята прогноза е, че дори ако нивата на електромагнитно излагане се се закрепят и останат на сегашните си стойности, ние ще започнем да виждаме репродуктивната катастрофа в рамките на следващите около 5 години. Ако 5G технологиите бъдат въведени, възможно е тази репродуктивна катастрофа да бъде почти мигновена.

Натрупването на мутации, причинено от увреждането на клетъчното ДНК, е може би както кумулативно, така също и необратимо, тъй като е твърде малко вероятно бъдещите мутации да коригират резултатите от предишните мутации. Изчислено е, че всичко, което трябва да се случи, е увеличаването на мутацията  в зародишните клетки от 2 ½ до 3 пъти, за да изчезне човечеството от лицето на Земята поради високите нива на мутации във всяко едно новородено. Поради високите нива на ДНК увреждания в човешките сперматозоиди, вследствие на настоящото ни обичайно излагане на ЕМП, е възможно човечеството вече доста да е надвишило тази степен на мутация от 3 пъти.

От това следва, че вече самото оцеляване на всяко едно технологически напреднало общество на Земята е изправено пред 4 екзистенциални заплахи, вследствие излагането ни на електромагнитните микровълнови честоти. Тези заплахи са:

 • Кумулативни и необратими неврологични / невропсихиатрични ефекти.
 • Кумулативни и необратими ефекти върху човешката репродукция.
 • Кумулативни и необратими сърдечни ефекти, водещи до внезапна сърдечна смърт.
 • ДНК биологични ефекти в зародишната линия, включително и при сперматозоидите, което води до сериозни въздействия върху човешкия колективен геном и до високи степени на мутация.

Сама по себе си, всяка една от тези 4 заплахи може да унищожи човечеството без помощта на останалите 3. Все по-нарастващото излагане на ЕМП и особено огромното му нарастване, което ще бъде неизбежно причинено от въвеждането на 5G технологията, ще доведе до това, че вероятно човешкото унищожение да настъпи във всеки един момент от настоящето. 

Тази прогноза дори не взима под внимание раковите ефекти, хормоналните ефекти или другите биологични ефекти, причинени от повишения оксидативен стрес или повишената клетъчна смърт чрез механизма на апоптоза. Има смайващи доказателства за всеки от тези биологични ефекти вследствие излагането на ЕМП, като тези ефекти са били многократно документирани в научните изследвания споменати в Глава 1.

Следващата информация по-долу е извадка от бележките ми, които използвах за една презентацията по време на конференцията Neuroscience 2016 в Лос Анджелис. Това беше една конференция, която се фокусира върху болестта на Алцхаймер и другите подобни видове деменции. Споменатото в следващите редове повдига въпроса дали болестта на Алцхаймер и някои други деменции може да са още една група от необратими заболявания, при които кумулативните ефекти от електромагнитните микровълнови честоти могат да имат важни роля в причиняването на самите тези болести.

Смъртните случаи заради деменциите и другите видове неврологични заболявания се увеличиха необяснимо бързо напоследък [42-44]. Паралелът между увеличаването на този вид смъртност и увеличаването на количественото излагане на мобилните телефони и другите видове електромагнитни източници предполага, че това повишено електромагнитно излагане на човешкия организъм е възможен причинител на нарастващия брой деменции [45].

Докладите показват, че хората вече започват да развиват болестта на Алцхаймер около 30-годишна възраст, както и началните симптоми на други ранни деменции. Съобщава се, че дори и още по-младите хора развиват технологични дигитални деменции, които са причинени от прекомерната употреба на дигитални устройства [46-48]. Един от въпросите повдигнати тук е, дали дигиталните деменции се причиняват, поне отчасти, от излагането на ЕМП, чийто източник са дигиталните устройства и Wi-Fi честотите, излъчвани от тези устройства и че възможен техен причинител са не само такива неща като продължителността на стоене пред екрана, както често се предполага в наши дни. Както вече видяхте в Глава 2 на този документ, микровълновите и нискочестотните електромагнитни полета действат чрез активиране на ВЗКК, което води до повишаване на вътреклетъчния калций [Ca2 +]i и ефектите надолу по веригата, които ефекти включват в себе си: дисфункции причинени от повишеното Са2 + сигнализиране, азотния оксид, пероксинитрита, свободните радикали, оксидативния стрес, NF-kB протеиновия комплекс и нарушената митохондриалната дейност.

Вече е било доказано че всеки от тези гореспоменати биологични ефекти надолу по веригата има важна роля в причиняването на болестта на Алцхаймер и на други невродегенеративни заболявания [49-51]. Всички тези болестни симптоми могат да бъдат асоциирани с ЕМП механизмите на въздействие. Освен това, амилоид-бета протеинът (Aβ), който има специфична роля в причиняването на болестта на Алцхаймер, се получава при увеличаване количеството на вътреклетъчен калций [Ca2 +], след което малките натрупвания на Aβ образуват Ca2 + канали в плазмената мембрана и също така на свой ред повишават [Ca2 +]i чрез повишена активност на ВЗКК и на RYRr гените, което свидетелства за един вечно самостимулиращ се порочен кръг между Aβ и [Ca2 +]i при причиняването на болестта на Алцхаймер. В този случай доказателствата са, че увеличените нива на вътреклетъчен калций, произведени от влиянието на ЕМП, увеличават , а увеличеното количество пък на свой ред увеличава нивото на първопричинителя в лицето на вътреклетъчния калций [Ca2 +]i, като тази поредица от процеси е възможно да бъде централният механизъм за причиняване на болестта на Алцхаймер.

4 проучвания върху гризачи подкрепят тезата, че ЕМП играе роля в причиняването на болестта на Алцхаймер. Последователното прилагане на серии от къси електромагнитни вълнови импулси спрямо младите плъхове, е произвело следните видни ефекти, веднага щом плъховете са навършили средна възраст: повишен количество на Aβ в мозъка и оксидативен стрес; понижени познавателни способности и памет [52,53]. Излаганията на честотата от 900 MHz предизвиква оксидативен стрес, повишени нива на Aβ и понижен микроРНК-107 (miR-107), като всички тези биологични ефекти са характерни за мозъците на хората страдащи от Болестта на Алцхаймер [52- 55]. Има много проучвания върху животни показващи, че повишените нива на [Ca2 +] играят роля в причиняването на Болестта на Алцхаймер чрез активацията на ВЗКК и RYRs гените. Те включват проучвания с блокери на калциевите канали и изследвания върху трансгенни мишки с различно проявление на ВЗКК и на RYR гените.

Дори обаче много ниските нива на излагане на ЕМП могат да доведат до защитна реакция на организма [56,57]. Това не е изненадващо, защото ЕМП лечебната терапия действа чрез сигнализирането активиращо процесите свързани с азотния оксид и протеин киназа G (виж Фиг. 1, Глава 2), като се смята, че този механизъм служи за защита от болестта на Алцхаймер. Има епидемиологични проучвания показващи, че излагането на хората на ЕМП с честота от 50/60 херца, при което отново се активират ВЗКК каналите, може да причинява повишени нива на Алцхаймер [58,59].

Интересен е фактът, че една статия от 1997 г. на уебсайта “Microwave News” обсъжда две такива епидемиологични открития за взаимовръзката между влиянието на ЕМП и заболяването от Алцхаймер при хората. Тези две проучвания разкриват, че излагането на ЕМП на работното място е причинило до четирикратно увеличение на Алцхаймер при изследваните в случая хора [59А]. Същото проучване [59A] предлага подобен механизъм на тук споменатия от нас начин за причиняване на болестта, а именно, че след излагането на ЕМП се увеличават нивата на [Ca2 +]i, което пък води до повишени нива на .

В заключение нека кажем, че един широк спектър от проучвания подкрепя възгледа, че излагането на нискоинтензитетните микровълнови честоти, които активират ВЗКК и повишеното отделяне на [Ca2 +]i, може да доведе до увеличение в Aβ и други причинно-следствени фактори водещи до заболяване от Алцхаймер и при хората и при животните, като в миналото е било вече демонстрирано, че ЕМП причинява симптоматиката на Алцхаймер в изследваните плъхове.

Тези множество открития относно взаимовръзката между ЕМП и болестта на Алцхаймер, все по-ранното започване на деменциите и появата на феномена на дигиталните деменции – всички тези неща взети заедно ни насочват в посоката, че е възможно да сме изправени лице в лице с още една допълнителна голяма заплаха причинена от излагането на ЕМП, като вероятно биологичните ѝ ефекти имат кумулативен характер и водят до сериозно и необратимо увреждане на мозъка.

Глава 4

Електромагнитните полета, включително и Wi-Fi мрежите, биха могли да бъдат особено вредни за младите хора. [стр. 27, 28]

Повечето от изказаните аргументи, че микровълновите електромагнитни честоти могат да бъдат много по-вредни за малките деца, се базират върху много по-малкия размер и дебелина на детския череп, което води до увеличено мозъчно излагане на ЕМП [60, 61]. 

Все пак има и други аргументи, които трябва да се споменат. Известно е например, че електромагнитните полета са особено активни в причиняването на биологични ефекти в ембрионалните стволови клетки [62-71]. Тъй като стволовите клетки са много повече на брой при децата, като техния брой е най-висок в човешкия ембрион и постепенно намалява с увеличаването на възрастта [62, 63], следва, че децата ще бъдат най-вероятно много повече засегнати от възрастните хора. Симптоматиката на намалялото възстановяване на ДНК и увеличените ДНК увреждания при децата след излагането им на ЕМП, наред с увеличеното делене на клетките, силно подсказват, че малките деца вероятно стават все по-уязвими за заболяванията от рак, след като преди това вече са били излагани на влиянието на ЕМП [62-64, 71].

Двете научни изследвания споменати в следващата глава на доклада излагат допълнителни доказателства за по-голямата тенденция за заболеваемост от рак при децата. Влиянието на ЕМП върху стволовите клетки също така може да доведе и до нарушаване на мозъчното развие при малките деца [66,71], което пък от своя страна да е свързано с възникването на аутизма.

Смятам, че ролята изпълнявана от [Ca2 +]i при развитието на синаптичните връзки е също от значение за това, че излагането на ЕМП вероятно води до аутизъм. Обзорът на Hecht върху съветските научни изследвания за влиянието на ЕМП в работната среда [28] показва, че “по-младите хора са по-чувствителни към електромагнитните полета отколкото възрастните хора”. Всички тези въпроси са изключително проблематични и не можем да изключим възможността, че, освен тях, може би има и други такива проблематични симптоматики.

Redmayne и Johansson [72] например са проучили изследванията показващи, че степента на биологичните ефекти зависи от възрастта, а именно, че младите хора са по-уязвими спрямо последиците от излагането на ЕМП.

На базата на всички тези многобройни констатации следва, че поставянето на Wi-Fi в училища из цялата страна и нерядко срещаното издигане на клетъчни мобилни кули върху самите училищни сгради може да е както огромна заплаха за здравето на нашите деца, така и заплаха за всички учители и за изключително уязвимите неродени деца в утробите на бременните учителки.

Г-н Бари Трауър, който е пенсиониран великобритански военен разузнавателен експерт, пътува из целия свят на свои лични разноски, за да говори срещу въвеждането на Wi-Fi в училищата. Тези негови познанията, предизвикащи такава особена загриженост в самия него, се базират отчасти на засекретена военна информация, която той не може да обсъжда публично.

Глава 5

Значението на SCENIHR препоръките за безопасност от 2015 г. и многото пропуски, недостатъци и фалшификации в този документ, стр. 28-58

 

(бел. прев. – Следват 30 страници доказателства, че научните изследвания използвани от Европейската комисия са манипулирани и неверни.)

Глава 6

Ранната роля на САЩ при разпознаването на нетермичните ЕМП ефекти върху организмите и как тези проучвания бяха спрени от началото на 1986 г.: Провалът на САЩ в изследването на здравните ефекти вследствие влиянията на мобилните кули, мобилните телефони, Wi-Fi мрежите, дигиталните топломери / водомери и на 5G технологията към настоящия момент. Каква е текущата позиция на Американските правителствени агенции. [стр. 58-78]

 

(бел. прев. – Следват 20 страници описващи как Американските правителства целенасочено допринасят за потулването на биологичните ефекти породени от безжичните електромагнитни телекомуникационни технологии.)

Глава 7

Големите рискове произхождащи от 5G: Какво знаем и какво не знаем. [стр. 78-82]

Вече обсъдихме двата въпроса, които са от съществено значение за разбирането на 5G.

  • Единият е импулсният електромагнитен сигнал, който в повечето случаи оказва много по-голямо влияние на живите организми отколкото неимпулсните електромагнитни честоти.
  • Вторият съществен въпрос е, че електромагнитните полета повлияват на волтовия сензор на ВЗКК и така отварят калциеви канали, което води до навлизането на прекомерно количество калциеви йони в клетката. ВЗКК-сензорът за напрежение е дотолкова изключително чувствителен към тези електрически сили, че сегашните препоръчителни стандарти по безопасност позволяват да бъдем изложени на ЕМП, което е около 7,2 милиона пъти по-високо от допустимото.

Причината, поради която телекомуникационната индустрия е решила да използва изключително високите честоти на 5G е, че чрез тези изключително високи честоти е възможно да се препраща много повече информация заради много повечето на брой пулсации в секунда в сравнение с по-ниските честоти, дори и в сравнение с по-ниските честоти попадащи в микровълновия диапазон.

Следователно, ние можем да бъдем сигурни, че 5G ще използва много повече пулсации в секунда отколкото електромагнитните полета, на които сме изложени в момента.

От това заключаваме, че всяко едно научно изследване относно влиянието на 5G върху живите организми трябва да използва точно тези същите много бързи пулсации, включително и всички възможни кратковременни техни пикове, които ще са присъщи на реалната 5G технология.

В технологията на 5G се планира и използването на един допълнителен процес, а именно, така нареченото фазово разнасяне (phased array). В този случай, много на брой антени действат заедно, за да генерират високочестотни пулсиращи електромагнитни полета, които са така проектирани, че 5G да има по-висока степен на проникване в материята. 5G ще доведе до използването на особено мощни пулсации, което, следователно, може да бъде много опасно.

Доколкото ми е известно, единствените реални данни, с които разполагаме по отношение на 5G милиметровите честоти, се отнасят до използването на неимпулсни електромагнитни вълни в милиметровия честотен диапазон на 5G, а това не е истинската технология на 5G, която ще бъде използвана от индустрията

Доказано е, че този род милиметрови вълни причиняват биологични ефекти надолу по веригата вследствие на активирането на ВЗКК. Едно проучване върху милиметровите вълни показа, че те активират както ВЗКК, така и волтаж-зависимите калиеви канали, което води до заключението, че милиметровите вълни активират сензора за напрежение, точно както го правят и другите ЕМП [136]. Подобен род изследвания обаче ни казват почти нищо за това до каква степен истинското, високоимпулсно 5G ще влияе на живите организми.

На базата на техните изявления, смятам, че г-н Райън и д-р Винчунас са готови да позволят издигането на десетки милиони 5G антени и да засегнат всеки един човек в Европейския Съюз чрез 5G радиацията, без дори да се е извършил един единствен тест изследващ влиянието на истинската 5G технология върху живите организми.

В САЩ, Федералната комисия по комуникациите (FCC) заема една още по-лоша позиция. FCC не само че желае да разреши това напълно неизследвано излагане на тези милиметрови честоти, но и също така толкова агресивно лобира за монтажа на 5G антените, че тези антени вече се инсталират в някои части на САЩ.

В един свят, в който шокиращият тип поведение става все по-малко и по-малко шокиращ, аз смятам, че позициите и действията на ЕС и САЩ са шокиращи. Положението в Съединените Щати представлява масово лудост. Надявам се, че европейците, които традиционно смятат себе си за много по-разумни от американците, би трябвало наистина да действат като такива.

Защо технологията 5G се нуждае от такъв голям брой антени? – Това е защото 5G радиацията бива много по-лесно абсорбирана от различните материали, в които тя прониква. Идеята на 5G е да се използват много повече антени, като на всеки няколко къщи ще има по една такава антена, така че 5G да може достатъчно добре да прониква през местните материални препятствия. Този род поглъщане на радиацията от живите организми обикновено включва взаимодействие с йонизирани групи от биологични елементи, така че това силно усвояване на радиацията от страна на живите организми вероятно включва в себе си и въздействието на електрическите сили върху самите тези биологични йонизирани елементи. Понеже точно тези електрически сили са източникът, чрез който ЕМП активира ВЗКК, изглежда много вероятно, че 5G радиация ще бъде особено дейна в активирането на ВЗКК.

Накратко, изводът е, че 5G технологията се очаква да бъде особено опасна поради всяка една от тези четири различни причини:

 • Изключително големият брой антени, които са планирани за влизане в експлоатация.
 • Изключително високото ниво на генерираната енергийна мощност, която ще се използва за осигуряване на по-добро проникване на милиметровите вълни.
 • Изключително високите нива на пулсация.
 • Очевидно високото ниво на взаимодействия на 5G честотите с йонизираните биологични групови елементи, като това най-вероятно ще включва и волтаж-зависимите сензори тези групи.

Понастоящем, служителите на телекомуникационната индустрия твърдят, че 5G радиацията ще се абсорбира най-вече във външните 1, 2 милиметра на човешкото тяло по такъв начин, че, според тях, ние не следва да се тревожим за биологичните ефекти. В това обяснение има известна доза истина, но въпреки това има и някои други обяснения, които правят този род изводи още по-подозрителни. Във всеки случай, тези ефекти на 5G върху външната повърхност на организмите ще въздействат особено силно върху тези организми, които имат много по-високо съотношение между повърхност и обем (бел. прев – има се предвид по голяма външна повърхност и по-малък вътрешен обем). Следователно, предположението ми е, че много други организми ще бъдат много по-засегнати от нас хората. Това включва насекоми и другите членестоноги, птиците, дребните бозайници и амфибиите. В това число попадат и растенията, включително дори големите дървета, защото дърветата имат листа и репродуктивни органи, които са силно изложени на подобен род влияния. Предвиждането ми е, че ще има големи екологични катастрофи като последица от въвеждането на 5G. Това ще включва и огромни пожари, защото излагането на ЕМП прави растенията много по-възпламеними.

Но да се върнем към хората. Телекомуникационната индустрия също така твърди, че по-традиционните електромагнитни микровълнови честоти имат ограничено влияние единствено до външния 1 см от телата ни. Ние обаче знаем, че това не е вярно поради дълбокото им въздействие върху човешкия мозък, сърце и хормонална система. Може би най-важните две проучвания, демонстриращи дълбочинните ефекти на електромагнитните микровълнови честоти в тялото, са изследванията на професор Hässig и швейцарските му колеги от 2006 г. за образуването на катаракти в новородените теленца [137,138]. Тези две проучвания ясно показват, че когато бременните крави пасат близо до базовите станции на мобилната мрежа (наричани още и мобилни кули), новородените теленца се появяват на бял свят със значително статистическо увеличение на случаите на катаракта. От тези разкрития следва, че въпреки че развиващите се ембриони на теленцата се намират много дълбоко в тялото на майките си и би трябвало да бъдат много добре защитени от ЕМП, то те реално не са чак толкова добре защитени. И тъй като стандартите за електромагнитна безопасност в Швейцария са 100 пъти по-строги, отколкото са еквивалентните им стандарти в повечето европейски страни, САЩ, Канада и в по-голямата част от света, то по-високите допустими норми на ЕМП излагане в останалата част на света позволяват извънредно прекомерното облъчване и проникване на електромагнитните вълни причиняващи тези биологичните ефекти. Твърденията на индустрията, че електромагнитните микровълнови честоти действат само във външния един сантиметър на тялото, са очевидно неверни.

Как тогава и конвенционалните електромагнитни микровълнови честоти и 5G радиацията успяват да действат на голяма дълбочина в тялото? Може да забележите правилно, че електрическите ефекти на ЕМП активират волтаж- зависимите сензори и че директните електрически сили биват бързо разпръснати в тялото. Как тогава се получават тези дълбочинни ефекти? Смятам, че отговорът се крие в това, че от десетилетия насам се знае, че магнитният дял на електромагнитните полета прониква много по-дълбоко отколкото електрическия дял на същите тези ЕМП. Тези магнитни силови полета упражняват своето влияние върху подвижните йонизирани групи от биологични елементи, които са разтворени в течните части на тялото и съвсем малките индивидуални движения на тези електрически заредени (йонизирани) групи могат да възобновят външните електрическите полета, като тези възобновени полета в организма са по същество идентични с електрическите полета на първоначалния външен ЕМП. Тези възобновени електрически полета в организма имат една и съща честота и пулсиращ модел като самите външни електромагнитни полета, въпреки че новосъздадените електрически полета в организма са все пак с по-нисък интензитет. Пример за това е даден в изследването на Lu и Ueno [139]. Тъй като волтаж-зависимите сензори са толкова невероятно чувствителен към електрическите сили и част от причината за това се корени в много високото ниво на усилване на електрическото поле в плазмената мембрана, излиза че налице е един механизъм, който е почти перфектният начин, по който да възпроизвеждаме влиянието на ЕМП дълбоко в нашите тела.

Mного съм загрижен, че 5G може да доведе до биологични ефекти, като тези, които вече виждаме причинени от по-нискочестотните ЕМП, но че в случая с 5G биологични ефекти ще са много по-тежки. Също така съм загрижен, че ще видим и биологични реакции на организма, които са качествено различни. Позволете ми да ви дам три възможни примера за качествени различия и един пример за количествени различия. Ефектите надолу по веригата породени от ВЗКК активирането играят роля в образуването на всеки един от четирите типа слепота – катаракта, отделена ретина, глаукома и дегенерация на макулата. Вътреочните и кристалиновите течности в окото могат да бъде идеалната среда за възпроизвеждането на външните електрическите полета вътре в самото око. На базата на тези факти е възможно да се получи гигантска епидемия от всеки един от тези четири вида слепота. Другото притеснение е във връзка с бъбречната дисфункция, която, както беше показано в Глава 5, бива повлияна от ЕМП. Бъбреците имат много течност в себе си – както кръв, така и това, което впоследствие става урина, като сам по себе си този факт може да позволи ефективно възпроизвеждане на външните електрическите полета вътре в тях. Може да се очаква, че този род възпроизвеждане на външното ЕМП вътре в организма ще повлияе както на гломеруларната филтрация, така и на реабсорбцията, като и двата процеса са от съществено значение за бъбречната функция. Това означава ли, че 5G ще доведе до много големи увеличения на бъбречната недостатъчност? – Единственият начин да разберем е чрез извършването на тест за биологична безопасност на истинската 5G радиация. Нека ви дам един трети пример. Както плодът в утробата, така и много малките новородени бебета имат много повече вода в телата си, отколкото възрастните. Следователно, може да има особено висок риск от въздействията на 5G поради голямото увеличаване на възпроизвеждането на електрическите полета вътре в организма. В този случай могат да бъдат допуснати много възможни сценарии. Нека да спомена два от тях. Може да имаме гигантска (съжалявам за използването на тази дума отново) епидемия от спонтанни аборти поради тератогенните ефекти. Другата възможност е, че вместо както понастоящем аутизма се среща на едно от 38 новородени деца, колкото и ужасно да е това, този аутизъм би могъл да се проявява във всяко второ новородено дете или дори при мнозинството от ражданията. Не знам дали това ще се случи, но това са рисковете, които поемаме и отделно има и много други рискове, за които човек може да се сети. Пускането в експлоатация на десетки милиони 5G антени без да е бил направен дори един единствен биологичен тест за безопасност би трябвало да е най-глупавата идея, която някой е имал в човешката история.

Това ни връща към нещо споменато по-рано. Единственият начин да се извърши 5G тест за безопасност е да се направи истински 5G биологичен тест за безопасност. Публикувал съм как това може да се направи относително лесно и на относително ниска цена и, както видяхте в Глава 6, също така казах на Федералната комисия по комуникациите (FCC) как тестът може да бъде извършен. Тези тестове трябва да се извършват от организации, напълно независими от индустрията, и това оставя извън сметката двете организации ICNIRP и SCENIHR, както и много други организации.

Сега нека дискутираме Принципът на предпазните мерки, който има особена важност за Европейския съюз, но може да донесе много поуки и за всички нас.

Последният пълен параграф от писмения отговор на д-р Винчинас гласи следното: “Прибягването до Европейския принцип на предпазните мерки за спиране разпространението на 5G продуктите изглежда твърде драстична мярка. Трябва първо да видим как тази технология ще се приложи и как ще се развият научните доказателства. Моля бъдете сигурни, че Европейската комисията ще следи научните доказателства с оглед опазване здравето на европейските граждани на възможно най-високо равнище и в съответствие с нейния мандат.”

Член 191 определя Принципът на предпазните мерки по следния начин:

“Съгласно Европейската комисия Принципът на предпазните мерки може да се използва, когато явление, продукт или процес може да имат опасен ефект, установен чрез научна или обективна оценка, ако тази оценка не позволява рискът да бъде определен с достатъчна сигурност. Прибягването до принципа попада в общата рамка на анализа на риска (който, освен оценка на риска, включва управление на риска и комуникация за риска) и по-конкретно в контекста на управление на риска, който съответства на фазата на вземане на решения. Комисията подчертава, че принципът на предпазните мерки може да се прилага само в случай на потенциален риск и че никога не може да бъде основание за своеволни решения. Принципът на предпазните мерки може да се прилага само когато са изпълнени трите предварителни условия : установяване на потенциално неблагоприятни въздействия; оценка на наличните научни данни; степен на научна несигурност.”

Въпросът сега е какво да кажем по отношение на 5G? В случая с 5G, ние имаме силни подозрения за сходни на гореспоменатия в дефиницията риск или пък дори и за много по-сериозни рискове на въздействие, които са документирани на други места в този документ. Нямаме биологични тестове за безопасността на реалната 5G радиация. Поради тази причина нямаме и анализ на риска, и метод за управление на риска, защото нямаме никаква оценка на риска от 5G. А ето че тук имаме доктор Винчунас, който твърди че искането за прилагане на Принципа на предпазните мерки е прибързано. Това, което е прибързано обаче, е не искането за прибягването до Принципа на предпазните мерки, а твърдението на Европейската Комисия, че тя е извършила необходимия анализ на риска и оценка на риска. – Това е странният свят, в който живеем.

Досега Европейската комисия не е направил нищо, за да защити европейските граждани от всички тези изключително сериозни здравни рискове, като същото се отнася и за FDA, EPA и Националния онкологичен институт, които от друга страна не са направили нищо, за да защитят американските граждани. Американската федералната комисия по комуникациите е дори още по-лоша в това отношение заради енергичните си действия, които злонамерено не зачитат нашето здраве.

Нека завърша със следното. В нашата история има определени моменти, в които някои хора са се изправяли срещу такива силни разрушителни сили, които често са изглеждали непреодолими. Тези хората са НАЙ-почитаните хора в нашата история. Хората, които не успяват да го направят, са сред тях най-презряните хора в нашата история. Не съм сигурен, че ще съществуват живи историци, които да пишат за нас след 100 години или дори след 30 години, като се има предвид посоката, в която се движим. Ако все пак оцелеем, бъдете сигурни, че това са стандартите, по които всички ние ще бъдем съдени.

Източник на частичния превод:

peaceinspace.blogs.com / files / 5g-emf-hazards LINK

Превод: Търсач Скитник

Препратки към цитираните в текста научни изследвания (от общо 139 научни изследвания):

 

[1] Levine H, Jorgensen N, Martino-Andrade A, Mendiola J, Weksler-Derri D, Mindlis I, Pinotti R, Swan SH. 2017 Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update, LINK

[2] Magras IN, Xenos TD. 1997 RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.

[3] Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.

[4] Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.

[5] Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh2015-0001.

[6] Pall ML. 2016 Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 10: 74-82.

[7] Pall, M. L., 2018. How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Markov, M. S., (Ed.), Mobile Communications and Public Health, CRC Press, Boca Raton, FL, in press.

[8] Belyaev, I., 2005. Non-thermal biological effects of microwaves. Microwave Rev. 11, 13- 29

[9] Belyaev, I., 2015. Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. In: Markov M.S. (Ed), Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, CRC Press, New York, pp 49-67.

[10] Panagopoulos, D. J., Johansson, O., Carlo, G. L., 2015. Polarization: a key difference between man-made and natural electromagnetic fields, in regard to biological activity. Sci. Rep. 2015 Oct 12;5:14914. doi: 10.1038/srep14914.

[11] Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:405-416. doi: 10.1016/j.envres.2018.01.035.

[12] Pilla, A. A., 2012. Electromagnetic fields instantaneously modulate nitric oxide signaling in challenged biological systems. Biochem. Biophys. Res. Commun. 28, 426:330-333. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.08.078.

[13] Lu, X. W., Du, L., Kou, L., Song, N., Zhang, Y. J., Wu, M. K., Shen, J. F., 2015. Effects of 83 moderate static magnetic fields on the voltage-gated sodium and calcium channels currents in trigeminal ganglion neurons. Electromagn. Biol. Med. 34, 285-292. doi: 10.3109/15368378.2014.906448.

[14] Tabor, K. M., Bergeron, S. A., Horstick, E. J., Jordan, D. C., Aho, V., Porkka-Heiskanen, T., Haspel, G, Burgess, H. A., 2014. Direct activation of the Mauthner cell by electric field pulses drives ultrarapid escape responses. J Neurophysiol 112:834-844. doi: 10.1152/jn.00228.2014.>

[15] Zhang, J., Li, M., Kang, E. T., Neoh, K. G., 2016. Electrical stimulation of adipose-derived mesenchymal stem cells in conductive scaffolds and the roles of voltage-gated ion channels. Acta Biomater. 32, 46-56. doi: 10.1016/j.actbio.2015.12.024.

[16] Tekieh T, Sasanpour P, Rafii-Tabar H. 2016 Effects of electromagnetic field exposure on conduction and concentration of voltage gated calcium channels: A Brownian dynamics study. Brain Res 1646:560-569.

[17] ICNIRP 2009 International Commission on Non-ionizing Radiation Protection. ICNIRP statement on the “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys 97:257-258.

[18] Bioinitiative Working Group. 2007 BioInitiative Report: A rationale for biologicallybased public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (Eds.), Available online: LINK (accessed March 19, 2018)

[19] Sypniewska, R. K., Millenbaugh, N. J., Kiel, J. L., Blystone, R. V., Ringham, H. N., Mason, P. A., Witzmann, F. A., 2010. Protein changes in macrophages induced by plasma from rats exposed to 35 GHz millimeter waves. Bioelectromagnetics 3, 656-663. doi: 0.1002/bem.20598.

[20] Kalns, J., Ryan, K. L., Mason, P. A., Bruno, J. G., Gooden, R., Kiel, J. L., 2000. Oxidative stress precedes circulatory failure induced by 35-GHz microwave heating. Shock 13, 52-59.

[21] Garbuz, D. G., 2017. Regulation of heat shock gene expression in response to stress. Mol. Biol. 51, 352-367. doi: 10.1134/S0026893317020108.

[22] Park, H. K., Lee, J. E., Lim, J. F., Kang, B. H., 2014. Mitochondrial Hsp90s suppress calcium-mediated stress signals propagating from the mitochondria to the ER in cancer cells. Mol. Cancer 13 Article Number: 148 doi: 10.1186/1476-4598-13-148.

[23] Krebs, J., Groenendyk, J., Michalek, M., 2011. Ca2+-signaling, alternative splicing and endoplasmic reticulum stress responses. Neurochem. Res. 36, 1198-1211. doi: 10.1007/s11064- 011-0431-4.

[24] Pilla, A. A., 2013. Nonthermal electromagnetic fields: from first messenger to therapeutic applications. Electromagn Biol Med 32, 123-136. doi: 10.3109/15368378.2013.776335.

[25] Pall, M. L., 2014. Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in therapeutic effects. Electromagn. Biol. Med. 2014 Apr 8 doi: 10.3109/15368378.2014.906447.

[26] Raines JK. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.

[27] Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.

[28] Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy.
LINK (accessed Feb. 11, 2018)

[29] Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11).

[30] Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.
LINK (Accessed Sept. 9, 2017)

[31] Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398.>

[32] Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.j

[33] Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. 2015 Electromagnetic hypersensitivity–an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health 30:209-215. doi: 10.1515/reveh-2015- 0012. [34] Carpenter DO. 2015 The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 30:217-222. doi: 10.1515/reveh-2015-0016

[34] Havas M. 2013 Radiation from wireless technology affects the blood, the heart and the autonomic nervous system. Rev Environ Health 82:75-84.https://doi.org/10.1515/reveh-2013- 0004

[35] Havas M, Marrongelle J, Pollmer, Kelley E, Rees C, Tully S. 2010 Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4 GHz cordless phone affects autonomic nervous system. Eur J Oncol 5:273-300.

[36] Gordon, ZV. 1966 [Problems of industrial hygiene and biological effects of super high frequency electromagne c fields.] Medizina, Moscow (in Russian)

[37] Presman, AS. Electromagnetic fields and life. New York: Plenum Press, 1970.

[38] Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.

[39] Siebert DM, Drezner JA. 2018 Sudden cardiac arrest on the field of play: turning tragedy into a survivable event. Neth Heart J 26:115-119. doi: 10.1007/s12471-018-1084-6.

[40] Pall ML. 2013 The NO/ONOO- cycle as the central cause of heart failure. Int J Mol Sci 14:22274-22330. doi: 10.3390/ijms141122274.

[41] Liu YQ, Gao YB, Dong J, Yao BW, Zhao L, Peng RY. 2015 Pathological changes in the sinoatrial node tissues of rats caused by pulsed microwave exposure. Biomed Environ Sci 28:72- 75. doi: 10.3967/bes2015.007.

[42] Pritchard C, Mayers A, Baldwin D. 2013 Changing patterns of neurological mortality in the 10 major developed countries–1979-2010. Public Health 127:357-368. doi: 10.1016/j.puhe.2012.12.018.

[43] Pritchard C, Rosenorn-Lanng E. 2015 Neurological deaths of American adults (55-74) and the over 75’s by sex compared with 20 Western countries 1989-2010: Cause for concern. Surg Neurol Int 2015 Jul 23;6:123. doi: 10.4103/2152-7806.161420.

[44] Vieira RT, Caixeta L, Machado S, Silva AC, Nardi AE, Arias-Carrión O, Carta MG. 2013 Epidemiology of early-onset dementia: a review of the literature. Clin Pract Epidemiol Ment Health 9:88-95. doi: 10.2174/1745017901309010088.

[45] Hallberg O, Johansson O. 2005 Alzheimer mortality—why does it increase so rapidly in sparsely populated areas? Eur Biol Bioelectromag 1;1-8

[46] [Dossey L. 2014 FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore (NY) 2014 Mar-Apr;10(:69-73. doi: 10.1016/j.explore.2013.12.008.

[47] Moledina S, Khoja A. 2018 Letter to the Editor: Digital Dementia-Is Smart Technology Making Us Dumb? Ochsner J. 2018 Spring;18(1):12.

[48] Spitzer, Manfred. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Droemer Verlag, Munich 2012.

[49] Mattson MP. 2007 Calcium and neurodegeneration. Aging Cell 6:337-350. doi: 10.1111/j.1474-9726.2007.00275.x

[50] Celsi F, Pizzo P, Brini M, Leo S, Fotino C, Pinton P, Rizzuto R. 2009 Mitochondria, calcium and cell death: a deadly triad in neurodegeneration. Biochim Biophys Acta 1787:335- 344. doi: 10.1016/j.bbabio.2009.02.021.

[51] Carreiras MC, Mendes E, Perry MJ, Francisco AP, Marco-Contelles J. 2013 The multifactorial nature of Alzheimer’s disease for developing potential therapeutics. Curr Top Med Chem 13:1745-1770.

[52] Jiang DP, Li J, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang YF, An GZ, Li JH, Guo GZ. 2013 Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats. Arch Med Res 44:178-184. doi: 10.1016/j.arcmed.2013.03.005.

[53] Jiang DP, Li JH, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang YF, An GZ, Li J, Guo GZ. 2016 Long-term electromagnetic pulse exposure induces Abeta deposition and cognitive dysfunction through oxidative stress and overexpression of APP and BACE1. Brain Res. 2016 Jul 1;1642:10-19. doi: 10.1016/j.brainres.2016.02.053.

[54] Dasdag S, Akdag MZ, Kizil G, Kizil M, Cakir DU, Yokus B. 2012 Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl, and malondialdehyde in the brain. Electromagn Biol Med. 2012 Mar;31(1):67-74. doi: 10.3109/15368378.2011.624654.

[55] Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B, Yegin K. 2015 Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain. Int J Radiat Biol 91:306-311. doi: 10.3109/09553002.2015.997896.

[56] Arendash GW, Mori T, Dorsey M, Gonzalez R, Tajiri N, Borlongan C. 2012 Electromagnetic treatment to old Alzheimer’s mice reverses β-amyloid deposition, modifies cerebral blood flow, and provides selected cognitive benefit. PLoS One. 2012;7(4):e35751. doi: 10.1371/journal.pone.0035751.

[57] Arendash GW. 2016 Review of the Evidence that Transcranial Electromagnetic Treatment will be a Safe and Effective Therapeutic Against Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis 53:753- 771.

[58] García AM, Sisternas A, Hoyos SP. 2008 Occupational exposure to extremely low frequency electric and magnetic fields and Alzheimer disease: a meta-analysis. Int J Epidemiol 37:329-340. doi: 10.1093/ije/dym295.

[59] Hug K1, Röösli M, Rapp R. 2006 Magnetic field exposure and neurodegenerative diseases–recent epidemiological studies. Soz Praventivmed 51:210-220.>

[59A] No author listed. 1997 Stronger evidence for an Alzheimer’s EMF connection. Microwave News XVII, Jan/Feb 1997, 1,6,7.

[60] Gandhi OP, Kang G. 2001 Calculation of induced current densities for humans by magnetic fields from electronic article surveillance devices. Phys Med Biol 46:2759-2771

[61] Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han YY, Herberman RB, Davis DL. 2012 Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 31:34-51. doi: 10.3109/15368378.2011.622827.

[62] Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445.

[63] Markovà E, Malmgren LO, Belyaev IY. 2010 Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect 118:394-399. doi: 10.1289/ehp.0900781

[64] Lee SS, Kim HR, Kim MS, Park SH, Kim DW. 2014 Influence of smart phone Wi-Fi signals on adipose-derived stem cells. Ja J Cranofac Surg 25:1902-1907. doi: 10.1097/SCS.0000000000000939.

[65] Czyz J, Guan K, Zeng Q, Nikolova T, Meister A, Schönborn F, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM. 2004 High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression 86 levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells. Bioelectromagnetic 25:296-307. doi:10.1002/bem.10199

[66] Xu F, Bai Q, Zhou K, Ma L, Duan J, Zhuang F, Xie C, Li W, Zou P, Zhu C. 2016 Agedependent acute interference with stem and progenitor cell proliferation in the hippocampus after exposure to 1800 MHz electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med 3:1-9. doi: 10.1080/15368378.2016.

[67] Odaci E, Bas O, Kaplan S. 2008 Effects of prenatal exposure to a 900 MHz electromagnetic field on the dentate gyrus of rats: a stereological and histopathological study. Brain Res 1238:224-229. doi: 10.1016/j.brainres.2008.08.013.

[68] Uchugonova A, Isemann A, Gorjup E, Tempea G, Bückle R, Watanabe W, König K. 2008 Optical knock out of stem cells with extremely ultrashort femtosecond laser pulses. J Biophotonics 1(6):463-469. doi: 10.1002/jbio.200810047.

[69] Wang C, Wang X, Zhou H, Dong G, Guan X, Wang L, Xu X, Wang S, Chen P, Peng R, Hu X. 2015 Effects of pulsed 2.856 GHz microwave exposure on BM-MSCs isolated from C57BL/6 mice. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117550. doi: 10.1371/journal.pone.0117550.

[70] Teven CM, Greives M, Natale RB, Su Y, Luo Q, He BC, Shenaq D, He TC, Reid RR. 2012 Differentiation of osteoprogenitor cells is induced by high-frequency pulsed electromagnetic fields. J Craniofac Surg 23:586-593. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824cd6de.

[71] Bhargav H, Srinivasan TM, Varambally S, Gangadhar BN, Koka P. 2015 Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging. J Stem Cells 10 (4): 287-294.

[72] Redmayne M, Johansson O. 2015 Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in the light of age-relevant natural differences. Rev Environ Health 30: 323-335. doi: 10.1515/reveh-2015-0030.

[73] SCENIHR, 2015. Health effects of EMF – 2015 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR: opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). LINK (accessed Sept. 7, 2017)

[74] Speit G, Gminski R, Tauber R. 2013 Genotoxic effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) in HL-60 cells are not reproducible. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 755: 163-166.

[75] Schwarz C, Kratochvil E, Pilger A, Kuster N, Adlkofer F, Rüdiger HW. 2008 Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes. Int Arch Occup Environ Health 81: 755-767.

[76] J. Lutz and F. Adlkofer, 2007 Objections against current limits for microwave radiation. Proceedings or the WFMN07, Chemnitz, Germany, pp. 119-123. LINK (accessed March 36, 2018).

[77] Davis D. 2010 Disconnect: The Truth about Cell Phone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family. Penguin Group, New York.

[78] Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. 2009 Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surg Neurol 72:205-214.

[79] Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.

[80] Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.

[81] Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102.>

[82] Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88.

[83] Davanipour Z, Sobel E. 2009 Long-term exposure to magnetic fields and the risks of Alzheimer’s disease and breast cancer: Further biological research. Pathophysiology 16:149-156.

[84] Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.

[85] Carpenter DO. 2010 Electromagnetic fields and cancer: the cost of doing nothing. Rev Environ Health 25:75-80.

[86] Giuliani L, Soffriti M (Eds). 2010 NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER, RAMAZZINI INSTITUTE EUR. J. ONCOL. LIBRARY Volume 5, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases “Bernardino Ramazzini” Bologna, Italy 2010, 400 page monograph.

[87] Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., Ahonen, M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int. J. Occup. Environ. Health 16, 263-267.

[88] Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395. doi.org/10.1139/A10-018

[89] Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010 [Impact of cell phone radiation on male reproduction]. Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030.

[90] Yakymenko, I., Sidorik, E., Kyrylenko, S., Chekhun, V. 2011. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Exp. Oncol. 33(2), 62-70.

[91] Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.

[92] Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1

[93] La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.

[94] Biointiative Working Group, David Carpenter and Cindy Sage (eds). 2012 Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for electromagnetic radiation. LINK

[95} Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.

[96] Ledoigt G, Belpomme D. 2013 Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation. Adv Biol Chem 3:177-186.

[97] Hardell L, Carlberg M. 2013 Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health 28:97-106. doi: 10.1515/reveh-2013-0006.

[98] Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013 Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma. Pathophysiology 2013;20(2):85-110.

[99} Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y. 2013 Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen. Pathophysiology 20:123-129.

[100] Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. 2015. Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies. BioMed Res Int 2015, article ID 607053, 8 pages. doi: 10.1155/2015/607053.

[101] Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM. 2015 Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Environ Res Public Health 13;12:14519-14528. doi: 10.3390/ijerph121114519.

[102] Othman, H., Ammari, M., Rtibi, K., Bensaid, N., Sakly, M., Abdelmelek, H. 2017. Postnatal development and behavior effects of in-utero exposure of rats to radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Environ. Toxicol. Pharmacol. 52:239-247. doi: 10.1016/j.etap.2017.04.016.

[103] Bas O, Sönmez OF, Aslan A, Ikinci A, Hanci H, Yildirim M, Kaya H, Akca M, Odaci E. 2013 Pyramidal Cell Loss in the Cornu Ammonis of 32-day-old Female Rats Following Exposure to a 900 Megahertz Electromagnetic Field During Prenatal Days 13-21. Neuroquantology 11: 591-599.

[104] Kumari K, Koivisto H, Myles C, Jonne N, Matti V, Heikki T, Jukka J. 2017 Behavioural phenotypes in mice after prenatal and early postnatal exposure to intermediate frequency magnetic fields. Environ Res 162: 27-34

[105] Othman H, Ammari M, Sakly M, Abdelmelek H. 2017 Effects of prenatal exposure to Wi-Fi signal (2.45GHz) on postnatal development and behavior in rat: Influence of maternal restraint. Behav Brain Res 326: 291-302.

[106] Stasinopoulou M, Fragopoulou AF, Stamatakis A, Mantziaras G, Skouroliakou K, Papassideri IS, Stylianopoulou F, Lai H, Kostomitsopoulos N, Margaritis LH. 2016 Effects of pre- and postnatal exposure to 1880-1900 MHz DECT base radiation on development in the rat. Reprod Toxicol 2016; 65: 248-262.

[107] Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. 2008 Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology 19:523-529. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47.

[108] Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. 2012 Cell phone use and behavioural problems in young children. J Epidemiol Community Health. 2012 Jun;66(6):524-9. doi: 10.1136/jech.2010.115402.

[109] Kabir ZD, Martínez-Rivera A, Rajadhyaksha AM. 2017 From Gene to Behavior: LType Calcium Channel Mechanisms Underlying Neuropsychiatric Symptoms. Neurotherapeutics. 2017 Jul;14(3):588-613. doi: 10.1007/s13311-017-0532-0.

[110] Foster KR, Moulder JE. 2013 Wi-Fi and health: review of current status of research. Health Phys 105:561-565. doi: 10.1097/HP.0b013e31829b49bb.

[111] Diamond Jared. 2005 Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Group, New York.

[112] NCRP Report No. 86. 1986 Biological Effects and Exposure Criteria for Radiofrequency Electromagnetic Fields. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements. 400 pp. Bethesda MD 20814

[113] Motorala, Microwaves and DNA Breaks: “War-Gaming”the Lai-Singh Experiments. Dec. 13, 1994. Reprinted in Microwave News January/February 1997 LINK (Accessed April 4, 2018).

[114] WTR and betrayal of the public trust. Microwave News, March 2005. LINK (accessed April 4, 2018)

[115] Wakeup Call Cover Story. Rob Harrill University of Washington Alumni News, March 2005. LINK (Accessed April 4, 2018)

[116] Schneider, Scott. 2008 Book Review of “Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Healh.” By David Michaels. LINK (accessed April 4, 2018).

[117] Interview of Dr. Dietrich Klinghardt by Dr. Joe Mercola, December 28, 2017. LINK (Accessed April 6, 2018). Please note: There is also youtube video of this interview.

[118] Why does Vladimir Putin avoid smart phones LINK (Accessed April 9, 2018).

[119] Goldberg RB. 1993 The cellular phone controversy: real or contrived? EMF Health Report 1(1): 1993. EPI1793

[120] Berezow A, Bloom A. 2017 Recommendation to limit Md. School Wi-Fi based on ‘junk science’. Baltimore Sun op-ed piece, March 12. LINK (Accessed June 17, 2017).

[121] NCI, 2016 National Cancer Institute Statement on Electromagnetic Fields and Cancer May 2016. LINK (accessed Sept. 7, 2017)

[122] Wyde M, Cesta M, Blystone C, et al. 2016 Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposure). bioRXiv doi.org/10.1101/055699

[123] Merritt, JH, Chamness AF, Allen SJ. 1978 Studies on blood-brain barrier permeability after microwave-radiation. Rad Environ Biophys 15:367-377.>

[124] Ziemann C, Brockmeyer H, Reddy SB, Vijayalaxmi, Prihoda TJ, Kuster N, Tillmann T, Dasenbrock C. 2009 Absence of genotoxic potential of 902 MHz (GSM) and 1747 MHz (DCS) wireless communication signals: In vivo two-year bioassay in B6C3F1 mice. Int J Radiat Biol 85:454-464. doi: 10.1080/09553000902818907.

[125] Dr. George L. Carlo Letter To AT&T Chairman on Cell Phone Radiation, October 7, 1999. LINK (Accessed April 8, 2018).

[126] Carlo, George and Schram, Martin. 2001 Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries about Cancer and Genetic Damage. Carroll and Graf, New York.

[127] Alster, Norm. 2015 Captured Agency: How the Communications Commission Is Dominated by the Industry It Presumably Regulates. Edmund J. Safra Institute for Ethics, Harvard University, Cambridge, MA, USA

[128] FCC Federal Communication RF Safety FAQ. No date given LINK

[129] FDA Letter of Intent for Collaboration with the CTIA. October 18, 1999. LINK (Accessed April 14, 2018).

[130] Cooperative Research and Development Agreement (CRADA). Updated on Dec. 4, 2017 LINK

[131] fda.gov site Cell Phones > Current Research Results. No Date given. LINK

[132] Samsung Health and Safety and Warrantee Guide. 2015 LINK (Accessed April 15, 2018) 90

[133] Samsung Gear S Black (AT&T) last updated July 17, 1017. LINK (Accessed April 15, 2018).>

[134] 1993 FDA Memo: Data “Strongly Suggest” Microwaves Can Promote Cancer. Jan/Feb 1993, p. 1, 5. LINK (Accessed Apr 15, 2018)

[135] Hamburg MA, Sharfstein JM. 2009 The FDA as a public health agency. N Engl J Med 360:2493-2495. doi: 10.1056/NEJMp0903764

[136] Alekseev SI, Ziskin MC. 1999 Effects of millimeter waves on ionic currents of Lymnaea neurons. Bioelectromagnetics 20:24-33.

[137] Hässig M, Jud F, Naegeli H, Kupper J, Spiess BM. 2009 Prevalence of nuclear cataract in Swiss veal calves and its possible association with mobile telephone antenna base stations. Schweiz Arch Tierheilkd 151:471-478.

[138] Hässig M, Jud F, Spiess B. 2012 [Increased occurrence of nuclear cataract in the calf after erection of a mobile phone base station]. Schweiz Arch Tierheilkd 154:82-86.

[139] Lu M, Ueno S. 2013 Calculating the induced electromagnetic fields in real human heads by deep transcranial magnetic stimulation. 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Book Series. Osaka Japan, pp. 795-798.

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Коментирайте ако желаете...