5G (4) – Апел до Еврокомисията подписано от над 200 учени изискващи мораториум върху въвеждането на 5G заради сериозни здравни вреди

Say NO to 5G

дата на оригинална публикация: 13 септември 2017 г.

Ние, долуподписаните, над 180 учени и лекари от 35 държави, препоръчваме мораториум върху въвеждането на телекомуникациите от 5-то поколение (5G), докато потенциалните опасности за човешкото здраве и околната среда бъдат напълно изследвани от учени, които са независими от индустрията. 5G ще увеличи значително излагането на на радиочестотни електромагнитни полета (RF-EMF) в допълнение към 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и т.н, които вече действат в околната среда. Доказано е, че радиочестотните електромагнитни полета (RF-EMF) са вредни за хората и за околната среда.

Неизбежното излагане на безжичната радиация се увеличава значително вследствие на 5G технологиите.

5G е ефективна само на къси разстояния. Нейният сигнал прониква трудно през веществата с твърдо агрегатно състояние. Ще са необходими много нови 5G излъчватели, а цялостното въвеждане на 5G технологията ще изисква поставянето на тези предаватели на всеки 10-12 къщи в градските зони, което ще доведе до огромен скок в неизбежното облъчване от радиочестотните електромагнитни полета

С “все по-широкото използване на безжични технологии”, никой не може да избегне излагането на тези честоти, защото наред с увеличения брой на 5G-предавателите, които ще бъдат поставяни дори в жилищата, магазините и болниците, според оценките, от “10 до 20 милиарда връзки” за хладилници, перални машини, камери за наблюдение, автомобили и автобуси със самостоятелно управление и т.н. ще бъдат част от Интернет на Нещата [бел. прев. – При Интернет на Нещата (Internet of Things)] всички уреди ще бъдат свързани безжично в една глобална мрежа). Съвкупността от всички тези честотни сигнали може да предизвика значително увеличение на общото дългосрочно облъчване от радиочестотния спектър при всички граждани на ЕС.    

Вредните ефекти от излагането на RF-EMF вече са доказани

Още преди да се въведе технологията 5G, повече от 230 учени от 41 държави изразиха “сериозната си загриженост” по отношение на вездесъщото и увеличаващо се излагане на електромагнитните честоти, които са генерирани от електрическите и безжичните устройства. Те се позовават на факта, че: “Много скорошни научни публикации са показали, че електромагнитните честоти засягат живите организми при нива много по ниски от тези, които са посочени в повечето международни и национални стандарти”. Последиците включват:

 • Повишен риск от рак;
 • Клетъчен стрес;
 • Увеличаване на вредните свободни радикали;
 • Генетични увреждания;
 • Структурни и функционални промени в репродуктивната система;
 • Дефицити в паметта и при учебния процес;
 • Неврологични разстройства и отрицателни въздействия върху общото благосъстояние на хората;
 • Вредите се разпространяват отвъд човешката раса, тъй като се увеличават доказателствата за вредните ефекти както върху растенията, така и върху животните.

След първия научен апел през 2015 г., допълнителните изследвания убедително потвърдиха сериозните здравни рискове от електромагнитните радиочестотни полета, които са породени от безжичните технологии. Най-голямото проучване в света под името Национална токсикологична програма (NTP), което струваше 25 милиона щатски долара, показа статистически значително увеличение на случаите на ракови заболявания в мозъка и сърцето при животни, изложени на електромагнитни честоти, които са под нивата препоръчани от Международна комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) и са възприети от повечето държави. Тези разкрития потвърждават резултатите от човешките епидемиологични изследвания върху връзката между радиочестотната радиация и появата на мозъчен тумор.

Голям брой научни изследвания, които са били разгледани и препотвърдени и от други учени, показват вредите за човешкото здраве вследствие на електромагнитните честоти.

Международната агенция за изследване на рака (IARC), която е част от Световната здравна организация (СЗО) заключи през 2011 г., че електромагнитните честоти от 30 Khz (килохерца) до 300 Ghz (гигахерца) представляват възможни канцерогенни за хората (Група 2Б канцерогени). Въпреки това, новите проучвания, като например споменатото по-горе NTP изследване и няколко други епидемиологични проучвания, включително последните проучвания за употребата на мобилни телефони и рисковете от рак на мозъка, потвърждават, че лъчението от електромагнитните радиочестоти е канцерогенно за хората.

Препоръките наречени EUROPA EM-EMF 2016 гласят, че “съществуват сериозни доказателства, че дългосрочното излагане на определени електромагнитни честоти е рисков фактор за заболявания като някои видове рак, болестта на Алцхаймер и импотентност … Често срещаните симптоми на ЕСЧ (електромагнитна свръхчувствителност) включват главоболие, затруднена концентрация, проблеми със съня, депресия, липса на енергия, умора и подобни на грип симптоми.”

Нарастваща част от европейското население е засегната от симптоми на влошено здраве свързани с излагането на електромагнитните полета и безжичната радиация, за които се споменава в научната литература от много години насам. Международната научна декларация върху електромагнитната свръхчувствителност (ЕСЧ) и множествената химическа чувствителност (МХЧ) от Брюксел 2015 г. декларира че:

“С оглед на настоящите научни познания, ние поставяме ударението пред всички национални и международни организации и институции … да признаят електромагнитната свръхчувствителност (ЕСЧ) и множествената химическа чувствителност (МХЧ) като реални болестотворни състояния, които, под формата на неразкрити болести, могат да създадат през идните години сериозни притеснения за общественото здравеопазване по целия свят, тоест да дадат повод за притеснение във всички държави, които са въвели неограничената употреба на електромагнитни безжични технологии в полеви условия и на химични вещества с търговска цел … Бездействието струва скъпо за обществото и вече не представлява никаква опция …

Ние единодушно потвърждаваме тази сериозна опасност за общественото здраве … изискваща приемането и приоритизирането на съществени мерки за първична превенция, за да се изправим срещу тази бъдеща глобална пандемия.

Предпазните мерки

Принципът на предпазливостта (ЮНЕСКО) беше приет от ЕС през 2005 г.: “Когато човешката дейност може да доведе до морално неприемлива вреда, която е научно допустима, но е несигурно дали ще се случи, то тогава трябва да се предприемат действия за избягване или за намаляване на тази вреда. “

Резолюция 1815 (Съвет на Европа, 2011): “Да се вземат всички разумни мерки за намаляване излагането на електромагнитните полета, особено по отношение на радиочестотите от мобилните телефони, и по-специално излагането на децата и младите хора, които изглежда, че са най-предразположени към риск от тумори в областта на главата … Асамблеята горещо препоръчва да се приложи принципът ALARA (възможно най-ниски стойности на разумно постижимо равнище) и той да покрива и двата т.нар. топлинни ефекти и атермични [нетермични] или биологични ефекти на електромагнитните излъчвания или радиация ” и “да се подобрят стандартите за оценка на риска и тяхното качество”.

Нюрнбергският кодекс (1949 г.) важи по отношение на всички експерименти върху хората, като по този начин се отнася и към внедряването на 5G с това ново, по-високо  облъчване от радиочестотните електромагнитни полета. Всички подобни експерименти: “трябва да се основават на предишни научни данни (като например очакваната вероятност вследствие на предишни експерименти с животни), които да оправдават експеримента. Не трябва да има експерименти, когато е налице теоретична причина да се смята, че ще настъпи смърт или увреждане; с изключение, може би само в онези случаи, когато експериментиращите лекари подлагат самите себе си на тези експерименти.”(Нюрнбергски кодекс точки 3-5). Вече публикуваните научни изследвания показват, че има “теоретична причина да се вярва” в наличието на реални опасности за човешкото здраве.

През 2009 година Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) предупреди за “радиационен риск от устройствата използвани в ежедневието”, въпреки че тяхната радиация е под границите установени от Световната здравна организация (СЗО) и Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (МКЗНР). ЕАОС също заключава, че: “Има много примери за неизпълнение на Принципа на предпазливостта в миналото, които доведоха до сериозни и често необратими щети за здравето и околната среда … Вредното облъчване може да стане широко разпространено преди да е открито “убедително” доказателство за вредата от него в дългосрочен план и също така преди да се разбере биологичния механизъм, за това как се причиняват тези вреди. “

“Препоръките за безопасност” защитават индустрията, а не здравето

Настоящите “препоръки за безопасност” на МКЗНР са остарели. Всичките доказателства за наличната вреда, споменати по-горе, възникват въпреки факта, че радиационните нива са под “препоръките за безопасност” на МКЗНР. Следователно, необходими са нови стандарти за безопасност. Причината за тези подвеждащи препоръки за безопасност се корени в “конфликта на интереси на членовете на МКЗНР, дължащ се на връзките им с телекомуникационни или електрически компании и така се подкопава безпристрастността, която трябва да контролира регулирането на Стандартите за общественото излагане на нейонизиращи лъчения … За да се оцени истински рискът от рак, е необходимо да участват учени с компетенции в областта медицината и то най-вече в онкологията.”

Настоящите препоръки за безопасност на МКЗНР/СЗО за електромагнитните честоти се основават на остарялата хипотеза, че “критичният ефект от излагането на радиочестотните електромагнитни полета, който е свързан с човешкото здраве и безопасност, произлиза от нагряването на изложената тъкан.” Въпреки това, учените вече са доказали, че много различни видове заболявания и увреждания биват причинявани без нагряване (“атермичен ефект”) при радиационни нива доста по-ниски от тези препоръчани от МКЗНР.

Настояваме ЕС:

 1. Да вземе всички разумни мерки за спиране разширяването на 5G радиочестотните електромагнитни технологии, докато независими учени могат да гарантират, че 5G и цялостните нива на радиация, причинени от радиочестотните електромагнитни полета (5G плюс 2G, 3G, 4G и Wi-Fi) няма да бъдат вредни нито за гражданите на ЕС – и най-вече за бебетата, децата и бременните жени, нито за околната среда.
 2. Да препоръча всички държави от ЕС и най-вече техните агенции за радиационна безопасност, да следват резолюция 1815 и да информират гражданите, включително учителите и лекарите, за здравните рискове от радиочестотната електромагнитна радиация, как и защо да избягват безжична комуникация особено в близост до/вътре в, например, детските градини, училищата, дома, работните места, болниците и центровете за възрастни хора.
 3. Да назначи незабавно, без повлияване от страна на индустрията, работна група под егидата на Европейския съюз състояща се от независими и истински безпристрастна учени в областта на здравната сфера и електромагнитните честоти, при които да не е налицè конфликт на интереси [виж 1 в края на статията], за да могат те да оценят отново здравните рискове и  също така:
  • Да установят нови, безопасни “стандарти за максимално допустимо пълно облъчване” спрямо всичките безжични комуникации в рамките на ЕС.
  • Да изследват както вече акумулираното, така и постепенното натрупване в човешкия организъм на радиочестотите оказващи влияние на гражданите на ЕС.
  • Да създадат правила, които да бъдат постановени и прилагани в рамките на ЕС за това, как да се избягва излагането, което надвишава новите “максимално допустими стандарти” на ЕС по отношение на всички видове електромагнитни полета, за да се защитят гражданите и най-вече новородените, децата и бременните жени.
 4. Да предотвратяват това, безжичната и телекомуникационната индустрии, чрез техните лобистки организации, да убеждават длъжностните лица на ЕС да вземат решения за по-нататъшно разпространение на радиочестотна радиация, включително и на 5G в Европа.
 5. Да насърчава и да въвежда кабелни цифрови телекомуникации вместо безжични технологии.

Очакваме отговор от Вас не по-късно от 31 октомври 2017 г. до първите двама долуподписани за това какви мерки ще предприемете, за да защитите жителите на ЕС от радиочестотните електромагнитни полета и най-вече от 5G радиацията. Този апел и вашият отговор ще бъдат публикувани за целите на общественото достояние.

 

Предадено с уважение,

Райнер Ниберг, доктор по образователни науки (EdD) и почетен професор (Åbo Akademi), Васа, Финландия (email LINK)

Ленарт Хардел, доктор по медицина, доктор на философските науки (PhD), доцент в катедрата по онкология към Факултета по медицина и здраве в Университетска болница Örebro, Швеция (email LINK)

Препратка [1]  Избягвайте подобни грешки, като тази, при която Европейската комисия (2008/721 /ЕК) назначи такива членове към Научния комитет за възникващи и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR), които действаха в полза на индустрията и които представиха на ЕС подвеждащ SCENIHR доклад относно здравните рискове от електромагнитното облъчване, като по този начин дадоха зелена светлина на телекомуникационната индустрия да облъчва  гражданите на ЕС. Сега вече, агенциите за радиационна безопасност в ЕС се позовават на този (бел. прев. подвеждащ) доклад.

Ще добавяме подписите на поддръжниците на този апел към долупосочения списък до края на 2017 г. На един по-късен етап, актуализираният списък на поддръжниците на апела и самият апел ще може да бъдат намерен ТУК (бел. прев. – Изглежда, че въпреки това списъкът не се актуализира тук. Виж следващия параграф).

Бел. прев. – Според www.5gappeal.eu/, към януари 2018 г. подписалите се учени и лекари са вече над 200.

Един от подписалите се за мораториума върху 5G е и българинът Марко Марков, който е професор по биофизика, научен сътрудник към Московския университет, понастоящем президент на организацията Research International в Бъфало, САЩ.

 

Преведено от:  ehtrust.org

Превод: Търсач Скитни

Подписи на 5G апела до органите на Европейския съюз (Към 13 септември 2017 г.)

Забележка: Изказаната поддръжка е на лично ниво и не се подкрепя непременно от долупосочените университети или организации.

AUSTRIA

Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg

 

BELGIUM

Marie-Claire Cammaerts, PhD, Researcher (retired), Faculty of Science, Free University of Brussels, Brussels

 

CYPRUS

Stella Canna Michaelidou, PhD, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the

Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

 

FINLAND

Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku

Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus (Physiology), Kuopio

Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher

 

FRANCE

Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne

Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris

University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels

Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer

(ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels

Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre

Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health and Medical

Research; Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention, International Agency for Research

on Cancer; Former Acting Chief of Program, Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

 

GERMANY

Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research

Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch

Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart

Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie

e.V., Freiburg

Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen.

Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone

masts, Osterode am Harz

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament,

Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München

Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin –

Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila

Karl Hecht, Dr, Professor of Pathophysiology and Neurophysiology (Emeritus of the Medical center

Charite), Berlin

Peter Hensinger, MA, diagnose:funk, consumer protection organisation, Stuttgart

Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie

e.V., Kempten

5G Appeal 5

Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute “Florian König

Enterprises GmbH”

Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen

Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin – Homöopathie, Ulm

Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie

e.V., Saarbrücken

Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen

Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg

Gertraud Teuchert-Noodt, Dr.med., Professor of Neurobiology, University of Bielefeld

Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine

Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und

Demokratie e.V., St. Ingbert

Claus Scheingraber, Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal

Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity,

Environment and Democracy e.V., Bamberg

Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern

und Publizist, Neuhausen

Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart

Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science

Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical University, Poland

Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland

Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin

Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen

Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine

 

GREECE

Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology

Department, University of Patras, Patras

Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens

 

ITALY

Domenico Agrusta, Medicina e chirurgia spec. in Odontostomatologia, Libero professionista

Iscritto ISDE,Taranto

Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and

Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila

Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna

Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor

emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma

Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine,

Istitutonazionale dei Tumori, Milan

Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)

Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery, Vetralla

Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the

Environment – ISDE Italy, Arezzo

Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Benevento

Ugo Corrieri, Medicina e chirurgia spec. in Psichiatra, Docente della Scuola Romana di Psicoterapia

Familiare, Roma; Presidente di ISDE-Medici per l’Ambiente della

Provincia di Grosseto;Coordinatore di ISDE-Medici per l’Ambiente per il Centro Italia

Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine,

Associazione Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo, Varese

Anna Maria Falasconi, MD, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome

Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Rome

Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo

5G Appeal 6

Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in

the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente in Monte Porzio

Catone (ONLUS association), Rome

Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua

Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pe

5G Appeal 7

 

SPAIN

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León,

Valladolid

José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism,

Department of Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of

Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid

Pilar Muñoz-Calero, MD, President, Fundación Alborada; Co-director, Chair of Pathology and Environment,

Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid

Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy,

University of Seville

María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine,

University of Santiago de Compostela (USC)

Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia

Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia

 

SWEDEN

Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall

Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University

Hospital, Örebro

Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University Hospital, Lund

Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå

Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience,

Karolinska Institute, Stockholm

Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö

Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for

Translational NeuroOncology, Lund University, Lund

Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital,

Kalmar

Fredrik Söderqvist, PhD, Center for Clinical Research, Uppsala University, Västerås

 

SWITZERLAND

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, Independent Researcher, Brent

Peter Meier, Dr.Med., Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European

Academy for Environmental Medicine, Sissach

 

UK

Erica Mallery-Blythe, MD, Founder of PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and

Environment) Trustee Radiation Research Trust (RRT), Soton

David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London

Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth

Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch

Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of

Occupational Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of

Clinical Sciences, Brunel University, London

Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research

5G Appeal 8

ARMENIA

Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO

Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

 

AUSTRALIA

Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW

Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW

Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne,

Tasmania

May Murray, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra

Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and

Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University

Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney

Steve Weller, BSc, Founding member of ORSSA, Brisbane

 

BRAZIL

Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of Rio

Grande do Sul

Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS,

Canoas

Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto

Alegre

Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e

Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

 

CANADA

Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada

Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology,

Biostatistics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ

Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto

Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia

Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC

Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies,

Laurentian University, Sudbury, Ontario

 

CHINA

Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine,

Hangzhou

Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing

University of Technology (BJUT), Beijing

 

COLOMBIA

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

 

EGYPT

Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

 

INDIA

Ganesh Chandra Jagetia, PhD, Professor (ret.), Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur

5G Appeal 9

Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical

Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE

R. S. Sharma, PhD, Head, Scientist – G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health

and Chief Project Coordinator – EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research,

Ansari Nagar, New Delhi

 

IRAN

Hamid Mobasheri, PhD, Head of Biomaterials Research Center, Head of Laboratory of Membrane

Biophysics and Macromolecules, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran

Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank,

Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences

Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center,

Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht

 

ISRAEL

Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, EMF author and researcher, Haifa

Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of

Technology, Haifa

Elihu D Richter, MD, MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew

University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem

Yael Stein, MD, Hebrew University – Hadassah Medical Center, Jerusalem

Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

 

JORDAN

Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science

& Technology, Irbid

 

KOREA (South)

Kiwon Song, PhD, Professor, Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul

Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of

Medicine, Suwon

 

NEW ZEALAND

Mary Redmayne, PhD, Adjunct Research Fellow, Victoria University of Wellington

Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare,

Northland

 

NIGERIA

Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department,

Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

 

OMAN

Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar

 

RUSSIAN FEDERATION

Yury Grigogiev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow

Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

 

TURKEY

Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı

Suleyman Dasdag, PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University,

Uskudar, Istanbul

Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University,Mugla

5G Appeal 10

Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara University, Istanbul

Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal

Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure

(Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun

Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul

Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University

Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department;

Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara

 

UKRAINE

Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University

 

USA

David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating

Centre of the World Health Organization, University at Albany, NY

Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD

Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz

Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, WY

Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA

Arthur Firstenberg, BA, EMF researcher and author; President, Cellular Phone Task Force, NY

Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA

Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA

Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA

Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, AZ

Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, WA

B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author

Marko Markov, PhD, Professor of Biophysics (emeritus), Department of Biophysics and Radiobiology, Sofia

University, Bulgaria; President, Research International, NY

Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA

Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired radiofrequency section leader of) US National Toxicology

Program, National Institute of Environmental Health Sciences, NIH, NC

L. Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust; Board Member,

International EMF Alliance (IEMFA), CA

S. M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer

Center, PA

Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health,

University of California, Berkeley, CA

Martin Pall, PhD, Professor Emeritus, Biochemistry and basic medicine, Washington State U., Pullman, WA

Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry and

Biochemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO

Camilla R. G. Rees, MBA, health researcher and author; CEO, Wide Angle Health; Sr. Policy Advisor, National

Institute for Science, Law & Public Policy, NY

Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, CA

Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA

John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Коментирайте ако желаете...