Бившият доктор на Бил Гейтс казва, че милиардерът отказал да ваксинира децата си

kreport.eu - Бившият доктор на Бил Гейтс казва, че милиардерът отказал да ваксинира децата си
Бил Гейтс със семеството си (източник на снимката: тук)

Личният лекар на Бил Гейтс през 90-те години в Сиатъл, казва че създателя на Microsoft и защитник на ваксините “отказва да ваксинира собствените си деца”, когато са били млади.

“Не знам дали ги е ваксинирал като възрастни, но мога да ви кажа, че той директно отказа да ги ваксинира като деца”, каза лекарят на медицински симпозиум, проведен при закрити врати в Сиатъл, като добави: “Те бяха великолепни деца, наистина умни и жизнерадостни и той каза, че ще са наред както са си, те нямали нужда от никакви ваксини”.

Коментарите предизвикали раздразнение сред лекарите на симпозиума с твърдения, че той нарушава поверителността между лекар и пациент, според докладите. Тъй като той е говорил пред други лекари това не е нарушение на кодекса за поведение в индустрията.

Гейтс има три деца със съпругата си Мелинда – Дженифър, Рори и Фийби – родени в периода между 1996 и 2002 г. и според бившия му лекар, те всички са неваксинирани и здрави.

Новината, че Бил Гейтс не ваксинира собствените си деца, въпреки че е най-активният активист в света за задължителни ваксинации, не би трябвало да е изненада. Изследвания доказват, че елитът не ваксинира децата си, но в същото време изискват масите да ваксинират своите.

Елитът не се ваксинира

Според скорошно проучване, в Калифорния децата, които най-вероятно няма да бъдат ваксинирани, са бели и са от най-богатите семейства в Лос Анджелис.

Процентът на деца в детски градини с държавно-освободени по лични убеждения (документ издаден от държавна администрация за освобождаване от ваксини по лични убеждения – бел. п.) се е удвоил от 2007 до 2013 г. от 1,54% на 3,06%. Това са около 17 000 от най-богатите деца, от повече от половин милион, отказали да получат ваксинации.

Процентът на освободли се от ваксини е бил най-висок в квартали с преобладаващо бяло население и високи доходи като областта Ориндж, Санта Барбара и части от района на залива, според CNN.

Проучването, публикувано в American Journal of Public Heath (Американски Журнал на Общественото Здраве), разглежда повече от 6 200 училища в Калифорния и установява, че освобождаването от ваксини е два пъти по-разпространено сред детските частни заведения.

“Много богати и привилегировани родители харесват идеята за стадния имунитет, но не искат да поемат рисковете, свързани с ваксинирането, когато става дума за собствените им деца. Те се притесняват от нежелани реакции, включително аутизъм.”

 

original source

CNN material

study


Original Material

Bill Gates’ Former Doctor Says Billionaire ‘Refused To Vaccinate His Children’

kreport.eu - Бившият доктор на Бил Гейтс казва, че милиардерът отказал да ваксинира децата си
Bill with his family (source of photograph: тук)

The physician who served as Bill Gates’ private doctor in Seattle in the 1990s says the Microsoft founder and vaccine proponent “refused to vaccinate his own children” when they were young.

I don’t know if he had them vaccinated as adults, but I can tell you he point blank refused to vaccinate them as children,” the physician said at a behind closed doors medical symposium in Seattle, adding “They were gorgeous kids, really smart and vivacious, and he said they would be OK as it was, they didn’t need any shots.

The comments caused a stir among physicians at the symposium with claims he was breaking doctor-patient confidentiality, according to reports. However as he was speaking to other physicians, he was not breaking the industry code of conduct.

Gates has three children with his wife Melinda – Jennifer, Rory and Phoebe – born between 1996 and 2002, and according to his former doctor, they are all unvaccinated and healthy.

The news that Bill Gates does not vaccinate his own children, despite being the world’s most active campaigner for mandatory vaccinations, should come as no surprise. Studies prove that the elite do not vaccinate their children. But at the same time they expect the masses to have their children vaccinated.

The elite do not vaccinate 

In California, the children most likely to be unvaccinated are white and come from the wealthiest families in Los Angeles, according to a recent study.

The percentage of kindergartners with state-issued personal belief exemptions doubled from 2007 to 2013, from 1.54% to 3.06%. That’s about 17,000 of the wealthiest children, out of more than half a million, opting out of receiving vaccinations.

Vaccine exemption percentages were highest in mostly white, high-income neighborhoods such as Orange County, Santa Barbara and parts of the Bay Area, according to CNN.

The study, which was published in the American Journal of Public Heath, looked at more than 6,200 California schools and found vaccine exemptions were twice as common among kindergartners attending private institutions.

Very rich and privileged parents like the idea of herd immunity, but they don’t want to take the risks associated with vaccinations when it comes to their own children. They are worried about adverse reactions including autism.

original source

CNN material

study

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

2 Comments

Коментирайте ако желаете...